MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Odstránenie čiernych skládok rok 2015

Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Mesto Moldava nad Bodvou podalo žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorý sa nachádzal:
- na parcele KN-C, 116/1, 116/2, 116/3 - časť Budulov
- na parcele KN-C, 1898/1 - časť Kameňolom
- na parcele KN-E, 2840/6 - časť Bodva

Prostredníctvom mechanizmov sa vykonalo vyčistenie nahromadených odpadov na stanoviskách skládok čierneho odpadu v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou a Budulova na uvedených parcelách. Následne sa previedla nakládka odpadov na vozidlá, ktoré vykonali odvoz týchto odpadov na jeho zneškodnenie na skládku odpadov - AVE Jasov s.r.o..
Dotknuté územie sa následne ručne dočistilo.
Po ukončení čistiacich prác sa iba v časti Budulov zrealizoval súbor sanačných prác, ktorý pozostával z vykonania terénnych úprav, zarovnania nerovností na území a vo vyhotovení tzv. vodorovných konštrukcií – t.j. - podkladnej vrstvy s rozprestretím a zhutnením zo štrkopiesku.
 
Poskytovateľ:
Environmentálny fond

Dátum začatia projektu: 06/2015
Dátum ukončenia projektu: 07/2015
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 19 807,73 €
Celkové oprávnené výdavky projektu schválené vo výške: 19 807,73 €