MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Lesopark

Realizácia Lesoparku - oddychovej zóny na Horskej ulici v Moldave nad Bodvou.
Predmetom projektu je revitalizácia verejného priestranstva zameraná na zvýšenie atraktivity oblasti Terasa vytvorením oddychovej zóny na Horskej ulici v Moldave nad Bodvou. Jedná sa o plochu na ktorej sa nachádza oplotené ihrisko, väčší hrací prvok v tvare mravca a hracia zostava so šmykľavkou a hojdačkami. V uvedenej lokalite bol spracovaný dendrologický prieskum komplexnej inventarizácie drevín, ktorý slúži ako podkladový materiál pre rekonštrukciu návrhovej oblasti. 
Revitalizácia zelene sa bude týkať výrubu a prebierky vybraných drevín ako aj odstránenie krovitej etáže a následnej úpravy priľahlých trávnatých plôch. V rámci oddychovej zóny sú navrhnuté trasy mlatových chodníkov vedúce k hlavným atrakciám ako aj naprieč porastmi, svahový terén terasovito upravený pomocou dubových trámov, osadenie dvoch altánkov a novonavrhnutá výsadba nižšej kvitnúce lúčnej zmesi po okrajoch plochy územia podľa priloženej štúdie.

Zhotoviteľ:
Gard land s.r.o.
Jasuschova 14
040 23 Košice
 
Práce na Lesoparku boli zahájené 23.3.2018 a ukončené budú do 30.6.2018.

štúdia ihriska 1
štúdia ihriska 2
schematický rez terénom