MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2021

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

04.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora č. 3/2021 a č. 4/2021

26.02.2021
Rozhodnutie primátora mesta č. 4/2021 – materské školy v odbore školstva a č. 3/2021 Základná umelecká škola.

Verejná vyhláška

26.02.2021
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: "ŽSR, elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto".

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

22.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

22.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte obytného domu na prízemí na ul. Školskej 24 v Moldave nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora č. 2/2021

12.02.2021
Rozhodnutie primátora mesta č. 2/2021 – materské školy v odbore školstva a Základná umelecká škola.

Zverejnenie zámerov odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

11.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámery odpredaja časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom.

Oznámenie o výberovom konaní

10.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia odpadového hospodárstva.

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 58

09.02.2021
Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o územnom pláne sídelného útvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ).

Verejná vyhláška

05.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

05.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent monitorovania a hodnotenia projektov.

Oznámenie o výberovom konaní

05.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu príslušník mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

02.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte obytného domu na prízemí na ul. Školskej 18 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

01.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

29.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Oznámenie o výberovom konaní

22.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.