MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Verejná vyhláška

14.05.2020
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Ján Magyar
Naposledy sídlo/pobyt: 045 01 Moldava nad Bodvou
 

Verejná vyhláška

13.05.2020
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu: "Kanalizačná prípojka k verejne využívanej budove bufetu v Športovom areáli pod kopcom".

Verejná vyhláška

11.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Čiastočná obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 13, 14, 15, 16, Moldava nad Bodvou".

Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ

07.05.2020
Pozývame Vás na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2020 (piatok) o 10.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou (v areáli amfiteátra).

Oznámenie o plánovanej uzávierke priecestia

06.05.2020
Oznamujeme občanom plánovaná uzávierku železničného priecestia Mokrance - smer Buzica dňa 13. mája 2020 v čase od 7:00 hod do 13:30 hod.

Verejná vyhláška

06.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Predajňa potravín K3“, Moldava nad Bodvou, časť SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy (dopravná stavba).

Oznámenie o zámere prenajať športový areál

01.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať športový areál a to nebytové priestory, ihriská a pozemky na ul. Svätého Rócha 25 v Moldave nad Bodvou.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 118

29.04.2020
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 113

29.04.2020
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Verejná vyhláška

29.04.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje na predmetnú stavbu "Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer Vinárske závody" rozhodnutie o umiestnení stavby.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

23.04.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

22.04.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností v areáli bývalej Drevovýroby na Rožňavskej ulici v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

17.04.2020
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje touto verejnou vyhláškou začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu "Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie".

Verejná vyhláška

17.04.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej líniovej stavby s názvom "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Verejná vyhláška

06.04.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KS_Moldava_Kalvínska".

Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ

31.03.2020
Uznesenia z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 27.03.2020.