MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 96

23.06.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou číslo 96 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľov Mesta Moldava nad Bodvou v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mesta.

Dodatok č. 1 k VZN č. 62

23.06.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou číslo 62 o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou.

Dodatok č. 1 k VZN č. 61

23.06.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou číslo 61 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času v predajniach a prevádzkach a evidencií samostatne hospodáriacich roľníkov.

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ

15.06.2020
Pozývame Vás na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

12.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

10.06.2020
Moldava nad Bodvou, oznamuje začatie správneho konania vo veci dodatočného stavebného povolenia stavby "Polyfunkčný bytový dom 24 b. j., Moldava nad Bodvou, časť SO 06 Spevnené plochy a parkovacie miesta".

Oznámenie o výberovom konaní

10.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola na ulici ČSA č. 15 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

08.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.
Adresát písomnosti: Amália Rigóová
Naposledy sídlo/pobyt: 045 01 Moldava nad Bodvou

Verejná vyhláška

03.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

02.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Návrhy Dodatkov k VZN č. 61, 62 a 96

28.05.2020
Návrhy Dodatkov k Všeobecne záväzným nariadeniam mesta Moldava nad Bodvou číslo 61, 62 a 96.

Verejná vyhláška

25.05.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva touto verejnou vyhláškou rozhodnutie o dopravných značeniach.

Dodatok č. 1 k VZN č. 118

22.05.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Dodatok č. 1 k VZN č. 113

22.05.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ

20.05.2020
Uznesenia z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 15.05.2020.

Verejná vyhláška

14.05.2020
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: Ján Magyar
Naposledy sídlo/pobyt: 045 01 Moldava nad Bodvou