MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ

18.08.2020
Pozývame Vás na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2020 (štvrtok) o 13.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o výberovom konaní

17.08.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: zamestnanec pre úsek regionálneho rozvoja.

Verejná vyhláška

17.08.2020
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie povoľuje stavbu "Predajňa potravín K3..."

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

14.08.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to Dom smútku na ul. Hlavnej 125 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

14.08.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom "Moldava nad Bodvou, Rožňavská 11, Obchodné centrum Mlyn".

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie

10.08.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariaďuje právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom chovov ošípaných opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 06.08.2020 v chove ošípaných v obci Janík.

Oznámenie o výberovom konaní

23.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca: náčelník Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

20.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva rozhodnutie na umiestnenie trvalých dopravných značení.

Verejná vyhláška

20.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

13.07.2020
Okresný úrad Košice - okolie, ako príslušný orgán oznamuje začatie vodoprávneho konania na uskutočnenie vodnej stavby „Predajňa potravín K3, časť: SO 03.1 Preložka verejnéhovodovodu DN 100, SO 03.2 Preložka verejného vodovodu DN 200“.

Oznámenie o výberovom konaní

08.07.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: kuchár/kuchárka.

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019

30.06.2020
Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019.

Verejná vyhláška

29.06.2020
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad povoľuje užívanie stavby „Kanalizačná prípojka k verejne využívanej budove bufetu v Športovom areáli pod kopcom“.

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja akcií Prvej Komunálnej Finančnej a.s.

29.06.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja 10 ks zaknihovaných kmeňových akcií Prvej Komunálnej Finančnej a.s. vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ

24.06.2020
Uznesenia z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 22.06.2020.

Dodatok č. 1 k VZN č. 96

23.06.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou číslo 96 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľov Mesta Moldava nad Bodvou v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mesta.