MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Verejná vyhláška

14.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad povoľuje stavbu: "Predajňa potravín K3".

Informácia o prerokovaní Oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.7 ÚP

14.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu mesta formou spracovania Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta.

Verejná vyhláška

11.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad vydáva dodatočné povolenie na stavbu "Polyfunkčný bytový dom 24 b. j., Moldava nad Bodvou".

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (2021)

11.09.2020
Na základe VZN č. 89 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta zverejňujeme výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021.

Verejná vyhláška

07.09.2020
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

04.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu člen inkluzívneho tímu v materskej škole (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

Informácia o voľnom pracovnom mieste

04.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu pedagogický asistent v materskej škole.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

04.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Zmena územného plánu mesta

02.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že plánuje zmenu územného plánu mesta a vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby svoje žiadosti zaslali na mestský úrad v Moldave nad Bodvou v termíne do 17. septembra 2020.

Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.7 ÚP

02.09.2020
Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu Mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ

02.09.2020
Uznesenia z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 27.08.2020.

Pokyn zriaďovateľa k otvoreniu prevádzky škôl a školských zariadení

27.08.2020
Pre zaistenie bezproblémového zabezpečenia nového školského roka vydal zriaďovateľ Mesto Moldava nad Bodvou pre riaditeľov škôl a školských zariadení Pokyn k otvoreniu prevádzky škôl a školských zariadení.

Verejná vyhláška

26.08.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva tieto rozhodnutia o osadení dopravných značení.

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie

25.08.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariaďuje právnickým a fyzickým osobám, vlastníkom chovov ošípaných opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných zo dňa 21.08.2020 v obci Mokrance.

Verejná vyhláška

24.08.2020
Na základe žiadosti stavebníka, Mesta Moldava nad Bodvou, bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra".

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ

18.08.2020
Pozývame Vás na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2020 (štvrtok) o 13.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, Moldava nad Bodvou.