MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 89

22.10.2020
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Dodatok č. 1 k VZN č. 110

22.10.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 110 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ

22.10.2020
Uznesenia z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.10.2020.

Verejná vyhláška

19.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k použitiu dočasného dopravného značenia touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

14.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad povoľuje stavbu: "Moldava nad Bodvou, Rožňavská 11, Obchodné centrum Mlyn".

Verejná vyhláška

14.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k použitiu dočasného dopravného značenia touto verejnou vyhláškou.

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

13.10.2020
Pozývame Vás na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2020 (utorok) o 9.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

06.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Severná č. 15, 16, 17, 18 Moldava nad Bodvou“.

Oznámenie o výberovom konaní

05.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník na stavebnom úrade.

Oznámenie o výberovom konaní

05.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 118

30.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Návrhy VZN a Dodatkov k VZN

25.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrhy Všeobecne záväzných nariadení a Dodatkov k VZN.

Verejná vyhláška

23.09.2020
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

18.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Predajňa potravín K3".

Verejná vyhláška

16.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu s názvom "Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľ. Štúra".

Verejná vyhláška

14.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad povoľuje stavbu: "Predajňa potravín K3".