MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021

27.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý je otvorený a čaká na pripomienkovanie.

Návrhy Všeobecne záväzného nariadenia a dodatkov

26.11.2020
Návrh VZN Trhový poriadok, Trhovisko Encs - Encsi piactér, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 98, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 108, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 113, návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 118.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení

26.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou a primátorom mesta pre rok 2020.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

20.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Inkubátorový dom na ul. Školská 10 v Moldave nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

18.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ

18.11.2020
Uznesenia z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 13.11.2020.

Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ

09.11.2020
Pozývame Vás na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2020 (piatok) o 13.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

09.11.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

27.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

26.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

23.10.2020
Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania zmeny územného rozhodnutia na stavbu „INS_FTTH_KE_Moldava nad Bodvou“.

VZN č. 119

23.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

23.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Uznesenie vlády SR č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení

23.10.2020
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Verejná vyhláška

22.10.2020
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra, časť: SO 01 Spevnené plochy - akumulačná priekopa, ORL, vsakovací objekt“.

Dodatok č. 2 k VZN č. 89

22.10.2020
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.