MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Verejná vyhláška

22.12.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom "Rekonštrukcia bytového domu Duk. Hrdinov č. 7, Moldava nad Bodvou".

Dodatky k VZN č. 98, 108, 113 a 118

17.12.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 98 o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou, Dodatok č. 2 k VZN č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou, Dodatok č. 2 k VZN č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, Dodatok č. 3 k VZN č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

VZN č. 120

17.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 120 Trhový poriadok trhovisko Encs - Encsi piactér.

Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ

16.12.2020
Uznesenia z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 15.12.2020.

Verejná vyhláška

16.12.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Severná č. 15, 16, 17, 18 Moldava nad Bodvou".

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ

08.12.2020
Pozývame Vás na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2020 (utorok) o 9.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021

27.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý je otvorený a čaká na pripomienkovanie.

Návrhy Všeobecne záväzného nariadenia a dodatkov

26.11.2020
Návrh VZN Trhový poriadok, Trhovisko Encs - Encsi piactér, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 98, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 108, návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 113, návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 118.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení

26.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou a primátorom mesta pre rok 2020.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

20.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Inkubátorový dom na ul. Školská 10 v Moldave nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

18.11.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ

18.11.2020
Uznesenia z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 13.11.2020.

Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ

09.11.2020
Pozývame Vás na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 13. novembra 2020 (piatok) o 13.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

09.11.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta

27.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

26.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.