MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Verejná vyhláška

05.12.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutiana stavbu: „Obnova bytového domu Nám. Ľ. Štúra 7, 8 Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška

05.12.2019
Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Obnova bytového domu Nám. mieru 2, Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška

05.12.2019
Dňa 06.11.2019 podal žiadateľ mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Kanalizačná prípojka k verejne využívanej budove bufetu v Športovom areáli pod kopcom

Verejná vyhláška

05.12.2019
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad vydáva pre mesto Moldava nad Bodvou dodatočné povolenie stavby „Športový areál – Bufet“ na pozemku parc.č. 998/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou."

Oznámenie o výberovom konaní

29.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ

29.11.2019
Pozývame Vás na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 9. decembra 2019 (pondelok) o 9.30 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ

26.11.2019
Uznesenia z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 21.11.2019.

Verejná vyhláška

25.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020

22.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý je otvorený a čaká na pripomienkovanie.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

21.11.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolórana I. polrok 2020

Verejná vyhláška

21.11.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení

20.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

20.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj Mesta Moldava nad Bodvou.

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ

15.11.2019
Pozývame Vás na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, v Moldave nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta

15.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov v podielovom spoluvlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

13.11.2019
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Kanalizačná prípojka k verejne využívanej budove bufetu v Športovom areáli pod kopcom“.