MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: vedúci/vedúca oddelenia Správy mestskej zelene.

Pozvánka na 36. zasadnutie MZ

02.08.2017
Pozývame Vás na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2017 (streda) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

02.08.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

01.08.2017
Adresáti (10) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

01.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o povolení zmeny predmetného územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 1105KO Moldava silo".

Uznesenie z 35. zasadnutia MZ

31.07.2017
Uznesenie z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.07.2017.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

26.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

25.07.2017
Adresáti (6) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

24.07.2017
Adresáti (8) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

19.07.2017
Na návrh spoločnosti TELEKOMUNIK s.r.o., so sídlom v Košiciach, ako splnomocneného zástupcu stavebníka Slovak Telekom a.s., Bratislava, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 29.5.2017 začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Moldava nad Bodvou" v kat. úz. Moldava nad Bodvou.

Oznámenie

19.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou informuje verejnosť o doručení zámeru navrhovanej činnosti "Jozef Figeľ - KOV-NZPU, prevádzka: Zariadenie na zber odpadov."

Oznámenie o uložení zásielky

18.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako správca daní a poplatkov oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku (poplatok za komunálne odpady) na Mestskom úrade.

Oznámenie o uložení zásielky

17.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

15.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska.

Oznam o zmene úradných hodín

15.07.2017
Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 15. júla do 31. augusta 2017.

Pozvánka na 35. zasadnutie MZ

14.07.2017
Pozývame Vás na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2017 (štvrtok) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.