MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Obchodná verejná súťaž

24.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie o uložení zásielky

22.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

22.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.08.2017
Adresáti (9) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

16.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: technický zamestnanec oddelenia Správy mestskej zelene.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

01.08.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, ulica Budulovská (26-60) bude v termíne 18. august 2017 v čase od 7:30 do 13:30 hod. a 25. august 2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

16.08.2017
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Košice ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, vyhlasuje na základe návrhu BodvaTel s.r.o. oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 5. september 2017 o 11:30 hod.

Verejná vyhláška

14.08.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TV OMEGA, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 045 01 Moldava nad Bodvou

Verejná vyhláška

14.08.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: VH CORPORATE, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Rožňavská 23, 045 01 Moldava nad Bodvou

Oznámenie o uložení zásielky

10.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

08.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.

Verejná vyhláška

08.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad zvoláva ústne pojednávanie o vydanie povolenia na stavbu "Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

07.08.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o poruche vodovodu

04.08.2017
Oznamujeme obyvateľom, že na hlavnom vedení vodovodného potrubia (smer Budulovská ulica, m.č. Budulov) došlo k poruche. Na odstránení poruchy sa v týchto chvíľach pracuje.
Porucha na vodovode bola odstránená do 15:00 hod. Badateľný bol iba pokles vody v Budulove v čase od 13:30 do 15:00 hod.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

03.08.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košice-okolie od 04.08.2017 od 6:00 hod. do odvolania.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesta na pozíciu: vedúci/vedúca oddelenia Správy mestskej zelene.