MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

19.09.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o výberovom konaní

18.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Pozvánka na 37. zasadnutie MZ

14.09.2017
Pozývame Vás na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 (švrtok) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

14.09.2017
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 89 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta článok 9 bod a) mesto zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018.

Pozvánka na parciálnu poradu

18.08.2017
Spoločnosť eurobus, a.s. Košice Vás pozýva na parciálnu poradu z dôvodu prerokovania zmien cestovného poriadku s platnosťou od 10.12.2017. Porada sa uskutoční 4. októbra 2017 o 8:30 hod. v zasadacej miestnosti na autobusovej stanici v Košiciach.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

11.09.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

25.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Návrh VZN, návrh na zrušenie VZN, návrh dodatku

04.09.2017
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Moldava nad Bodvou.
Návrh na zrušenie VZN č. 66 mesta Moldava nad Bodvou o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
Návrh na zrušenie VZN č. 4 Štatútu mesta Moldava nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

04.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta.

Verejná vyhláška

06.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Optická trasa DOL - Moldava nad Bodvou - 1. etapa".

Verejná vyhláška

07.09.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Zmiešaná zástavba KISS

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

05.09.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

31.08.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: BDL Moldava s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Budulovská 250, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 24.07.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice.

Uznesenie z 36. zasadnutia MZ

28.08.2017
Uznesenie z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 23.08.2017.

Verejná vyhláška

24.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad na základe žiadosti p. Mattovej povoľuje zmenu stavby rodinného domu.

Obchodná verejná súťaž

24.08.2017
Mesto Moldava nad Bodvou týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.