MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o uložení zásielky

19.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

19.01.2017
Na návrh spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s. bolo na príslušnom stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

19.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytový priestor - bufet v areáli kúpaliska na ulici Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

18.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje šesť voľných pracovných miest - člen rómskej občianskej hliadky.

Návrh VZN o schválení prevádzkového poriadku pohrebísk

17.01.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou, ktorým mesto schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

16.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ulici Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Návrh VZN o ochrane nefajčiarov

16.01.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o ochrane nefajčiarov.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.01.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

10.01.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

10.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.01.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie pre dôchodcov

09.01.2017

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje dôchodcom, ktorí sa stravujú v mestských zariadeniach, aby predložili kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredia Bratislava o zvýšení dôchodku na rok 2017 do 31.01.2017 na Mestský úrad na ulici Bartalosovej 16, kancelária č. 1 v čase úradných hodín.

Verejná vyhláška

02.01.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: VH CORPORATE, s.r.o.
Naposledy sídlo/pobyt: Rožňavská 23, 045 01 Moldava nad Bodvou
Písomnosť zo dňa 14.12.2016 je uložená na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.01.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu - upratovačka verejných toaliet.