MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Verejná vyhláška

03.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldave nad Bodvou".

Informácia o voľnom pracovnom mieste

02.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: vodár - kúrenár.

Uznesenie z 29. zasadnutia MZ

28.02.2017
Uznesenie z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 16.02.2017.

Dodatok č. 5 k VZN č. 58

27.02.2017

Doadatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o záväznej časti zmien a doplnkov č.5 ÚPN SÚ Moldava nad Bodvou, ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne sídelného útvaru Moldava nad Bodvou.

VZN č. 105

27.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

VZN č. 104

27.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa ruší VZN č. 65 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie MV a RR na ul. Novej.

VZN č. 103

27.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým sa ruší VZN č. 64 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

VZN č. 102

27.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou o ochrane nefajčiarov na území mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

27.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznam o výberovom konaní

24.02.2017

Primátor mesta Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - riaditeľ Základnej umeleckej školy.

Oznam o výberovom konaní

24.02.2017

Primátor mesta Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - riaditeľ Centra voľného času.

Verejná vyhláška

22.02.2017

Na návrh Východoslovenskej distribučnej a. s., so sídlom v Košiciach, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 1. 2. 2017 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Moldava nad Bodvou - výstavba slučky MTR7 po V533" v kat. úz. Moldava nad Bodvou.

Zahájenie prevádzky novovybudovanej kanalizácie - Budulov

22.02.2017

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zahájila prevádzku novovybudovanej verejnej kanalizácie s prípojkami v meste Moldava nad Bodvou, časť Budulov, vybudovanej v rámci projektu: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva" stavba: "Moldava nad Bodvou - časť Budulov - kanalizácia - rozšírenie".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.02.2017

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

20.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Budulov - Nová TS, VN a NN".

Oznámenie o uložení zásielky

20.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.