MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Verejná vyhláška

23.03.2017
Na základe žiadosti stavebníka, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice, podanej dňa 23. 01. 2017, bolo Okresným úradom Košice - okolie, odborom starostlivosti o životne prostredie dňa 01. 03. 2017 vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou, Rožňavská ulica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

Výberové konanie

23.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Oznámenie o uložení poštového poukazu

21.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uložený poštový poukaz na Mestskom úrade. Adresáti si môžu poukaz prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 30. zasadnutie MZ

19.03.2017
Pozývame Vás na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2017 (štvrtok) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

17.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

16.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldave nad Bodvou".

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru

07.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Oznámenie o uložení zásielky

07.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

07.03.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta

06.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho predaja majetku mesta.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

06.03.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou časť Budulov bude v termíne 23. marec 2017 v čase od 8:40 do 12:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

03.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Verejná vyhláška

03.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldave nad Bodvou".