MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Uznesenie z 31. zasadnutia MZ

18.04.2017
Uznesenie z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 05.04.2017.

Verejná vyhláška

13.04.2017
Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice podanej na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 29.03.2017 bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ul. Budulovská - rozšírenie kanalizácie".

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

13.04.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoh s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košiceie-okolie dňom 12.04.2017.

Oznámenie o uložení zásielky

10.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

05.04.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

31.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

31.03.2017
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoh s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - IV a Košiceie-okolie od 31.03.2017 do odvolania.

Verejná vyhláška

29.03.2017
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, ako špeciálny stavebný úrad vydáva stavebné povolenie pre stavbu dráhy "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto." (líniová stavba)

Pozvánka na 31. zasadnutie MZ

28.03.2017
Pozývame Vás na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 5. apríla 2017 (streda) o 16:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uložení zásielky

27.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

27.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Predvolanie

24.03.2017
Okresný dopravný inšpektorát v Košiciach - okolie, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií vyzýva p. Jozefa Vasiľa (1982), aby sa dostavil na Okresný dopravný inšpektorát.

Oznámenie o uložení zásielky

23.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

23.03.2017
Navrhovateľ, Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice, doručil dňa 06. 03. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "ID R008 II/548 a II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice".

Verejná vyhláška

23.03.2017
Na základe žiadosti stavebníka, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice, podanej dňa 23. 01. 2017, bolo Okresným úradom Košice - okolie, odborom starostlivosti o životne prostredie dňa 01. 03. 2017 vydané rozhodnutie, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou, Rožňavská ulica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".