MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Uznesenie z 33. zasadnutia MZ

22.05.2017
Uznesenie z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 22.05.2017.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

03.05.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, úseky: ulice Rožňavská (46-64), Horská (1-42), Komenského, SNP, Viničná, Obchodná a Hasičský zbor bude v termíne 22. máj 2017 v čase od 7:30 do 18:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta

19.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.05.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

17.05.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

Pozvánka na 33. zasadnutie MZ

17.05.2017
Pozývame Vás na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2017 (pondelok) o 9:30 hod. v Inkubátorovom dome, na 2. poschodí, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Zmeny a doplnky č.6 ÚPN SÚ

16.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou začalo dňa 05.04.2017 práce na obstaraní územnoplánovacej dokumentácie - "Zmeny a doplnky č.6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o uložení zásielky

16.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.05.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť

12.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku v areáli kúpaliska na ulici Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

12.05.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zoznam podaných žiadostí o dotácie

10.05.2017
Zoznam podaných žiadostí o dotácie

Oznámenie o uložení zásielky

10.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Vyhláška

10.05.2017
Okresný súd Michalovce v právnej veci prejednania dedičstva po poruč. Vasiľ Štefan (nar. 1957), naposledy bytom Malčice, ktorý zomrel dňa 06.06.2012, vyzýva účastníkov konania, synov poručiteľa a to: Vasiľ Štefan (nar. 1981) a Vasiľ Jozef (nar. 1982), aby sa prihlásili v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

09.05.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

09.05.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.