MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Pozvánka na 35. zasadnutie MZ

14.07.2017
Pozývame Vás na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2017 (štvrtok) o 10:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

10.07.2017
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že pre odberné miesto v meste Moldava nad Bodvou, nám. Mieru bude v termíne 28. júla 2017 v čase od 7:50 do 18:00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Verejná vyhláška

07.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Moldava nad Bodvou - výstavba slučky MTR7 po V533".

Oznámenie o uložení zásielky

07.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o dražbe

07.07.2017
UNIT Licitation s.r.o., Košice ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, vyhlasuje na základe návrhu Mesta Moldava nad Bodvou oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 9. a 10. august 2017 od 9:00 hod.

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť

03.07.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku v areáli Pod kopcom II.

Informácie pre voliča

29.06.2017
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Uznesenie z 34. zasadnutia MZ

23.06.2017
Uznesenie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 15.06.2017.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

22.06.2017
Adresát (TV OMEGA s.r.o.) si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní na Daňovom úrade Košice kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou, kancelária č. 15.

Oznámenie o uložení zásielky

22.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

16.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uzávierke priecestia

23.05.2017
Realizácia úplnej uzávierky štátnej cesty III/050176 (III/3307), Moldava nad Bodvou, ul. Budulovská, na železničnom priecestí v žkm 27,538 na úseku trati Moldava nad Bodvou - Turňa nad Bodvou - stanovisko.
Termín uzávierky priecestia je 19.06.2017 (pondelok) od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Verejná vyhláška

12.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje na základe žiadosti p. Mattovej začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci stavebného povolenia na zmenu stavby rodinného domu.

Pozvánka na 34. zasadnutie MZ

09.06.2017
Pozývame Vás na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 15. a 16. júna 2017 (štvrtok, piatok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

05.06.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť

03.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku v areáli Pod kopcom II.