MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2017

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

29.12.2017
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru v objekte Polikliniky.

Zoznam podaných žiadostí o dotácie z oblasti zdravia, telovýchovy a športu

29.12.2017
Zoznam podaných žiadostí o dotácie z oblasti zdravia, telovýchovy a športu.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

29.12.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Správa o Programe odpadového hospodárstva

28.12.2017
Obstarávateľ Okresný úrad Košice, predložil dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“.

Dodatok č. 2 k VZN č. 94

27.12.2017
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 94 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Dodatok č. 1 k VZN č. 89

27.12.2017
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Oznámenie o zmene úradných hodín

22.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že v piatok 29. decembra 2017 budú úradné hodiny od 7:30 do 11:30 hod., pokladničné hodiny od 7:30 do 10:30 hod.

Uznesenie z 41. zasadnutia MZ

27.12.2017
Uznesenie z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 21.12.2017.

Zvozový kalendár na rok 2018

21.12.2017
Zvozový kalendár triedeného zberu na rok 2018 v Moldave nad Bodvou.

Verejná vyhláška

20.12.2017
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Oznámenie o vývoze komunálneho odpadu počas sviatkov

20.12.2017
Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov ostáva nezmenený.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

20.12.2017
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

18.12.2017
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_KE Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o dražbe

23.11.2017
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.
Dátum konania: 19. december 2017 o 9:00 hod.

Pozvánka na 41. zasadnutie MZ

15.12.2017
Pozývame Vás na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2017 (štvrtok) o 9:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Uznesenie zo 40. zasadnutia MZ

15.12.2017
Uznesenie zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 12.12.2017.