MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2016

Oznámenie

28.12.2016

Oznamujeme občanom, že v piatok 30. decembra 2016 budú úradné hodiny trvať od 7:30 do 11:30 hod. Poobede bude zatvorené.

Záverečné stanovisko

30.12.2016

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca", ktorej navrhovateľom je NDS, a.s., Bratislava.

Oznámenie

30.12.2016

Oznamujeme občanom mesta Moldava nad Bodvou, že dňa 31.12.2016, v sobotu sa uskutoční zvoz skla.

Oznámenie o uložení zásielky

30.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Zoznam podaných žiadostí

30.12.2016

Zoznam podaných žiadostí z oblasti zdravia, telovýchovy a športu.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

29.12.2016

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o uložení zásielky

29.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie

28.12.2016

Oznamujeme občanom mesta, že dňa 31.12.2016 sa uskutoční silvestrovský ohňostroj so začiatkom o 24:00 hod. na hlavnom námestí. Tento oznam slúži obyvateľom mesta, aby zabezpečili ochranu domácich zvierat a prípadne iný majetok z dôvodu možného vzniku škody. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Mestskú políciu na bezplatné telefónne číslo 0800 110 159.

Oznámenie o uložení zásielky

21.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o uložení zásielky

16.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

16.12.2016

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Pozvánka na 26. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

14.12.2016

Pozývame Vás na 26. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2016 (sobota) o 13:00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na 1. poschodí.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

12.12.2016

Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

12.12.2016

Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 Zákona NRSR 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení zásielky

09.12.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejné prerokovanie (kanalizácia Budulov)

09.12.2016

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zmenu a užívanie časti vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - časť Budulov - kanalizácia - rozšírenie".