MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

21.11.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolórana I. polrok 2020

Verejná vyhláška

21.11.2019
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení

20.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Moldava nad Bodvou.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

20.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj Mesta Moldava nad Bodvou.

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ

15.11.2019
Pozývame Vás na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, v Moldave nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta

15.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov v podielovom spoluvlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

13.11.2019
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Kanalizačná prípojka k verejne využívanej budove bufetu v Športovom areáli pod kopcom“.

Verejná vyhláška

08.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška

06.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o doručenie Rozhodnutia o zmene priezviska verejnou vyhláškou od Okresného úradu Košice – okolie, odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

05.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: opatrovateľ / opatrovateľka.

Verejná vyhláška

05.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

31.10.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Verejná vyhláška

30.10.2019
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad zvoláva vo veci "Športový areál – Bufet“ na pozemku parc.č. 998/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou" ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 14.11.2019 (štvrtok) o 09:00 hod.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 108

30.10.2019
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou č. 108.

Návrh VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

30.10.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Mesta Moldava nad Bodvou.

Návrh na zrušenie VZN č. 71 v znení Dodatku č. 3

30.10.2019
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta č. 71 v znení Dodatku č. 3.