MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

Verejná vyhláška

19.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie o dopravných značeniach verejnou vyhláškou.

Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ

19.02.2020
Uznesenia zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 18.02.2020.

Oznámenie o výberovom konaní

17.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na 1 (jedno) pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru

14.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ

11.02.2020
Pozývame Vás na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2020 (utorok) o 15.00 hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

07.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie o umiestnení dopravných značení.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

06.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.
Dátum konania: 28. január 2020 o 09.00 hod.

Verejná vyhláška

05.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie o umiestnení dopravných značení.

Verejná vyhláška

05.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na líniovú stavbu "IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN".

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie 2020

04.02.2020
Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 schválený Mestským zastupiteľstvom (30. januára 2020).

Verejná vyhláška

03.02.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ

31.01.2020
Uznesenia zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 30.01.2020.

Oznámenie o výberovom konaní

30.01.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na projektovú pozíciu: Zamestnanec Informačno – poradenského centra v rámci projektu realizovaného v rámci Operačného Programu Efektívna verejná správa.

Výzva na predkladanie ponúk

29.01.2020
V dedičskej veci poporučiteľovi Gáborovi Pergelym rod. Pergelym, nar. 1970, posledný trvalý pobyt Moldava nad Bodvou, ktorý zomrel 19.12.2017, bola nariadená likvidácia dedičstva po poručiteľovi.

Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ

27.01.2020
Pozývame Vás na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2020 (štvrtok) o 09.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Zverejnenie zámeru zámeny časti nehnuteľnosti

27.01.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer zámeny časti nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou za časti nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb z dôvodu hodného osobitného zreteľa.