MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2019

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ

15.11.2019
Pozývame Vás na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, v Moldave nad Bodvou.

Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta

15.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov v podielovom spoluvlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

08.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou“.

Verejná vyhláška

06.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti o doručenie Rozhodnutia o zmene priezviska verejnou vyhláškou od Okresného úradu Košice – okolie, odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Oznámenie o výberovom konaní

05.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: opatrovateľ / opatrovateľka.

Verejná vyhláška

05.11.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

31.10.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Verejná vyhláška

30.10.2019
Obec Mokrance, ako príslušný poverený stavebný úrad zvoláva vo veci "Športový areál – Bufet“ na pozemku parc.č. 998/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou" ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 14.11.2019 (štvrtok) o 09:00 hod.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 108

30.10.2019
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou č. 108.

Návrh VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

30.10.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Mesta Moldava nad Bodvou.

Návrh na zrušenie VZN č. 71 v znení Dodatku č. 3

30.10.2019
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta č. 71 v znení Dodatku č. 3.

Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ

30.10.2019
Uznesenia z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 29.10.2019.

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ

22.10.2019
Pozývame Vás na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2019 (utorok) o 15.00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie prerokovania Zadania pre spracovanie návrhu územného plánu

14.10.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako oznamuje, že prerokovanie ZADANIA pre spracovanie návrhu územného plánu zóny "Nová ulica, Regulačný plán, Moldava nad Bodvou" sa uskutoční v čase od 14.10.2019 do 15.11.2019.

Verejná vyhláška

11.10.2019
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby "Predajňa potravín K3".

Výzva na predkladanie Návrhov na udelenie ocenení pre rok 2019

10.10.2019
Výzva na predkladanie Návrhov na udelenie ocenení Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad Bodvou a primátorom mesta pre rok 2019.