MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2021

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020

13.04.2021
Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020.

Verejná vyhláška

12.04.2021
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.
Adresát písomnosti: TIBORKO, s.r.o. v likvidácii

Verejná vyhláška

30.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na uvedenú stavbu "Obytný súbor rodinných domov, Moldava nad Bodvou".

Verejná vyhláška

29.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu s názvom "Významná obnova bytového domu na Námestí mieru č. 17, 18, 19 v Moldave nad Bodvou".

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

22.03.2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027.

Oznámenie o výberovom konaní

15.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník Mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Uznesenia z 25. zasadnutia MsZ

15.03.2021
Uznesenia z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 11.03.2020.

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 89

09.03.2021
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Verejná vyhláška

08.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania zmeny územného rozhodnutia na stavbu „Moldava nad Bodvou – zriadenie VN, DTS, úprava NN, DP a TS20“.

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ

05.03.2021
Pozývame Vás sledovať 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou na poschodí.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

04.03.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora č. 3/2021 a č. 4/2021

26.02.2021
Rozhodnutie primátora mesta č. 4/2021 – materské školy v odbore školstva a č. 3/2021 Základná umelecká škola.

Verejná vyhláška

26.02.2021
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: "ŽSR, elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto".

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

22.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Československej armády 35 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

22.02.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte obytného domu na prízemí na ul. Školskej 24 v Moldave nad Bodvou.

Rozhodnutie primátora č. 2/2021

12.02.2021
Rozhodnutie primátora mesta č. 2/2021 – materské školy v odbore školstva a Základná umelecká škola.