MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

2020

VZN č. 119

23.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 119 o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

23.10.2020
Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania vo veci vydania zmeny územného rozhodnutia na stavbu „INS_FTTH_KE_Moldava nad Bodvou“.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

23.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Uznesenie vlády SR č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení

23.10.2020
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Verejná vyhláška

22.10.2020
Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Moldava nad Bodvou – Parkovisko na Nám. Ľudovíta Štúra, časť: SO 01 Spevnené plochy - akumulačná priekopa, ORL, vsakovací objekt“.

Dodatok č. 2 k VZN č. 89

22.10.2020
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 89 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Dodatok č. 1 k VZN č. 110

22.10.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 110 mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou.

Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ

22.10.2020
Uznesenia z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 20.10.2020.

Verejná vyhláška

19.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k použitiu dočasného dopravného značenia touto verejnou vyhláškou.

Verejná vyhláška

14.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad povoľuje stavbu: "Moldava nad Bodvou, Rožňavská 11, Obchodné centrum Mlyn".

Verejná vyhláška

14.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k použitiu dočasného dopravného značenia touto verejnou vyhláškou.

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

13.10.2020
Pozývame Vás na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2020 (utorok) o 9.00 hod., v Kultúrnom dome Budulov, Moldava nad Bodvou.

Verejná vyhláška

06.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia predmetnej stavby s názvom „Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Severná č. 15, 16, 17, 18 Moldava nad Bodvou“.

Oznámenie o výberovom konaní

05.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník na stavebnom úrade.

Oznámenie o výberovom konaní

05.10.2020
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 118

30.09.2020
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.