MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zastupiteľstvo zmenilo podmienky verejného obstarávania na vývoz odpadu

20.11.2020 12:02
Minulý týždeň (13.11.2020) zasadlo mestské zastupiteľstvo, ktoré aktuálne prejednalo len jeden závažný bod programu a tým bola zmena podmienok na vypísanie verejného obstarávania na vývoz a zneškodnenie odpadu.
Pôvodné verejné obstarávanie stanovilo túto dobu na 5 rokov, avšak úrad aj samospráva sa zhodli v tom, že bude účelné a efektívne túto dobu skrátiť na 1 rok. Dôvodom sú časté zmeny v legislatíve, v metodike výpočtu dane za odpad, vzrastu poplatku za skládkovanie ako aj nie celkom zrejmý spôsob vykonávania zákonnej povinnosti - zberu a vývozu kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Z uvedených dôvodov mesto považuje za efektívnejšie uzatvoriť zmluvu na kratšie obdobie, pokiaľ sa zákonné úpravy a metodiky výpočtu ustália. Poslanci takto schválili vyhlásenie výberového konania na tieto služby na 1 rok, stanovili predmet zákazky ako aj komisiu, ktorá bude cenové ponuky vyhodnocovať.