MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zastupiteľstvo neplánovane zasadalo kvôli projektom

04.11.2019 14:15
V utorok popoludní 29. októbra 2019 sa konalo 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Kedže išlo o neplánované zasadnutie, prejednávali sa len 3 hlavné body, z ktorých 2 uznesenia tvoria prílohy k žiadostiam o projekty.
Prvým bodom - mimo procedurálnych záležitostí - bolo schválenie systému bývania s prvkami prestupného bývania, k doplneniu ktorého bolo mesto vyzvané sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. V materiáli tým došlo k rozšíreniu zdôvodnenia z 15 na 20 strán a k podrobnejšiemu popisu prestupu v systéme a foriem záruky za klienta, ktoré vysvetlila prednostka úradu Klára Vranaiová. Do materiálu boli zapracované viaceré pripomienky týkajúce sa nepoškodzovania majetku, ale aj okolia a predĺžila sa aj doba, počas ktorej je možné zostať v tomto systéme, zvýšením počtu prestupov z 3 na 5 - t.j. celkovo na 10 rokov. Poslanci sa uzhodli aj na tom, že tento systém je potrebné zapracovať do VZN č. 101. o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta z roku 2017 a celý postup zosúladiť.
Druhým bodom bolo schválenie žiadosti do Environmentálnebo fondu na nákup multifunkčného traktora za cca 44.000 €, vlečky za 9.700 € a nosiča kontajnerov za 12.100 €, kde primátor zdôvodňoval nevyhnutnosť obnovy vozového parku pri narastajúcich výkonoch Správy mestskej zelene - v čom sú nám fondy veľmi nápomocné a šetria rozpočet samosprávy.
Posledným bodom bola 17. úprava rozpočtu, kde sa rozprúdila dosť obsiahla diskusia vyplývajúca aj zo stanoviska hlavného kontrolóra, nakoľko dotáciu pre neziskovú organizáciu Zachraňujeme životy, ktorá už bola do predloženej úpravy zapracovaná, podľa jeho názoru nie je možné poskytnúť. Organizácia má podlžnosti voči mestu, ktoré vznikli ešte v čase keď  sa prevádzkovala lekárska pohotovosť a aj keď táto služba bola zrušená, pohľadávka v organizácii zostala. Primátor aj poslanci predkladali rôzne návrhy ako tejto inštitúcii pomôcť v úprimnej snahe poskytnúť im financie na sociálnu službu, ktorú vykonávajú. Všetky možnosti však nutne potrebné preveriť a navrhnúť také riešenie, aby mohli túto službu k spokojnosti vykonávať aj naďalej - na čom sa prítomní zhodli. Touto témou sa ešte bude zaoberať úrad aj komisie zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s neziskovou organizáciou.
V bode Rôzne zazneli ústne informácie primátora o ponukách na odkúpenie areálu KVIST, požiadavke sociálnej poisťovne na nové priestory, o propagácii zámeru predaja VOP ako aj aktuálnej situácii pri stavbe parkoviska pri poliklinike. Poslanci interpelovali na mestskú políciu, aby dohliadla na nedovolené parkovanie na mestskej zeleni za blokom Budovateľov a lekárov v budove polikliniky, aby si vybavili a skrášlili aj čakárne, nakoľko mnohé tieto priestory sú nedôstojné pre pacientov a nezodpovedajú súčasnej dobe.

11. zasadnutie MZ

-jk-