MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zastupiteľstvo zasadalo v Budulove

25.11.2019 15:36
Rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. novembra 2019 v KD v Budulove prejednalo 24 bodov a nieslo sa v konštruktívnom duchu. V diskusii aj pri hlasovaní bolo zrejmé, že poslanci sa s bodmi dôkladne oboznámili, či už cez komisie, mestskú radu, individuálne alebo na pracovnom stretnutí poslancov. V úvode primátor odpovedal na interpelácie poslancov a je možné konštatovať, že väčšina z nich bola splnená – obdobne je to pri plnení uznesení. Nové interpelácie poslancov sa týkali konkrétnych návrhov na parkovanie, inštalácie osvetlenia a kamier pri garážach, ochrany vežiakov pred vandalizmom, úprav v KD Budulov, parkovania ZŤP a v rôznom pribudla aj interpelácia o príliš silnej svietivosti reklamnej obrazovky pri TESCU.  
Potom nasledovala správa o činnosti primátora a mestského úradu, v rámci ktorej boli naznačené organizačné zmeny v mestskej polícii, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť, poriadok v meste a obnoviť dôveru v mestskú políciu.
Jedným z dôležitých bodov bol návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície, ktorý podporil aj predseda komisie verejného poriadku. Témou koncepčného riešenia chodu mestskej polície sa v komisii zaoberajú viac než rok a preložené riešenia zo strany náčelníka mestskej polície neboli dostatočné. Z tohto dôvodu bol zo strany primátora po spoločnom rokovaní s komisiou verejného poriadku predložený návrh na odvolanie náčelníka a zároveň vedením polície bol poverený zástupca náčelníka Michal Gamráth.
Najzávažnejšími bodmi boli návrhy nových VZN o miestnych daniach a poplatkoch, o zákaze používania alkoholu na verejnosti a o poplatkoch za sociálne služby. Návrh každej sadzby vo VZN o daniach a poplatkoch podrobne zdôvodnila a predstavila prednostka Klára Vranaiová a schválená verzia obsahovala aj pozmeňujúci návrh v jednej sadzbe, ktorý vzišiel z rokovania finančnej komisie. Debata sa rozprúdila okolo poplatku za odpad, kde primátor opätovne zdôvodňoval, že sa ceny za uskladnenie a spaľovanie odpadu budú zvyšovať a vyrovnať sa s tým musia všetky samosprávy. V diskusii odznela požiadavka, aby ľudia separujúci odpad boli nejakým spôsobom zvýhodnení - aj keď sa to nedá realizovať cez zníženie poplatku, pretože to zákon o odpade nedovoľuje. Daň za psa má však viaceré úľavy, ktorými sa zvýhodňuje to, ak je pes aj pomocníkom - či pri ochrane majetku alebo pri handicapovaných a starších ľuďoch.
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholu na verejnosti. ktorého dodržiavanie bude sledovať mestská polícia.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj Dodatok č. 1 k VZN o sociálnych službách, ktorými sa mení poplatok za hodinu opatrovateľskej služby a poplatok za pobyt v zariadení pre seniorov. Mesto bolo nútené pristúpiť k navýšeniu tejto sociálnej služby z dôvodu, že náklady sa za posledné roky zvýšili trojnásobne. 
Poslanci schválili rozdelenie spoločnosti BodvaTel, s.r.o na dve spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta – na Správu bytov Bodva, s.r.o a Penzión Bodva, s.r.o, doplnenú redakčnú radu mestských novín MoldaVArietas a nominantov na udelenie mestských ocenení.
V oblasti ekonomiky sa prerokoval Dodatok k zmluve o úvere, ktorou sa predlžilo čerpanie úveru do 31.12.2020 a mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.9.2019.
V majetkových záležitostiach poslanci schválili odkúpenie objektu TRADE TK. Predmetná budova by mala po zmene účelu užívania stavby slúžiť ako predškolské zariadenie, pretože od 1.9.2021 je pre všetky deti predškolského veku povinná materská škola.
Zmenili sa aj Zásady hospodárenia s majetkom, kde sa doplnil bod, podľa ktorého mesto za prísnych pravidiel môže odpustiť vlastným organizáciám nevymožiteľné pohľadávky. V bode rôzne sa viacerí poslanci pýtali hlavného kontrolóra na priebeh a termín ukončenia kontroly v mestskom športovom klube.