MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zasadnutie Mestskej rady

29.03.2019 13:39
V pondelok 25. marca popoludní zasadala Mestská rada. Na jej rokovaní sa zúčastnili všetci jej členovia, Vojtech Bodnár, Ján Csala, Norbert Krušinský a István Zachariaš. Ich hlavnou úlohou bolo rozhodnúť o zaradení alebo nezaradení predložených bodov na rokovanie zastupiteľstva a podrobnejšie rozobrať niektoré témy. Členovia rady prerokovali 15 bodov programu, z ktorých prevažná časť sa týkala financií: správ o výsledkoch hospodárenia, rozpisu rozpočtu organizácii zriadených mestom a použitia rezervného fondu. Práve k ostatnému bodu mali členovia pripomienky a požadovali do zastupiteľstva pripraviť spresnenie rozpočtov jednotlivých investičných zámerov. Ďalšia časť sa týkala kontroly, zrušenia niektorých VZN a majetkových  záležitosti. Väčšine žiadostí o kúpy a predaja nehnuteľností vyhovela a navrhla zaradiť do hlasovania na zastupiteľstve, avšak žiadosti o odkúpenie pozemku pre CBA (zelené priestranstvo pred bývalou detskou nemocnicou) nevyhovela. Dôvodom bolo jednak zachovanie zelenej plochy v meste, ale aj avizovaná prestavby budovy nemocnice na špecializované sociálne zariadenie pre seniorov s duševným postihnutím zo strany KSK - majiteľa budovy. Značná časť bodov, o ktorých sa aj dosť dlho diskutovalo, boli investičné zámery a projekty mesta, hlavne v oblasti parkovania na sídlisku, ale aj v Budulove, kde sa má vybudovať parkovisko pred kultúrnym domom. Rozdiskutovala sa aj téma budovania viacerých prístupových komunikácii na ulici Novej, Kalvínskej a členovia odporučili na rokovanie zastupiteľstva aj žiadosť o spolufinancovanie prístupovej cesty pre Reformovanú cirkev do jej farského úradu. Diskusia sa viedla aj okolo výberového konania na pozíciu riaditeľa mestského športového klubu a na návrh primátora sa voľba uskutoční verejne, predstavením kandidátov na zastupiteľstve, ktoré je naplánované na 11.4.2019.