MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Moldavské školy opäť skvalitnia podmienky na výučbu svojich žiakov

01.08.2019 12:30
Každá zo škôl chce žiakov čo najviac naučiť, ale mnohokrát nemá ku kvalitnej odbornej výučbe vytvorené vhodné podmienky. Mesto ako zriaďovateľ v úzkej súčinnosti so svojimi školami sa snaží využiť  zdroje Európskej únie najmä na väčšie investičné aktivity, ktoré si školy zo svojho normatívu nemôžu dovoliť. Už v roku 2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásená výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu: Ľahší prístup a investície do odbornej prípravy žiakov. Mesto do nej podalo 3 projekty zamerané na vybudovanie nových špecializovaných učební a technickú vybavenosť. Táto výzva bola dvojkolová a napriek tomu, že v 1. kole boli projektové zámery vyhodnotené ako zmysluplné  a v súlade s výzvou pri konečnom rozhodovaní už neboli schválené. V júni v roku 2018 však bolo mesto ako žiadateľ riadiacim orgánom vyzvané, či nechce projekty dať opätovne prehodnotiť. Túto možnosť mesto využilo. A práve  v týchto dňoch boli mestu doručené rozhodnutia podpísané ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že všetky 3 projekty získali podporu. Konkrétnym výsledkom týchto projektov bude nová učebňa biológie a chémie v hodnote 56.227 € na ZŠ na ulici ČSA, nová prírodovedná učebňa v hodnote 52.490 € na ZŠ Severná a moderné IKT vybavenie v hodnote 34.475 € na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.