MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie 6 projektov

29.06.2020 14:14
V pondelok 22. júna 2020 sa konalo 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré malo na programe 23 bodov.
V prvých sa prelínali procedurálne záležitosti a správy primátora, mestského úradu, mestskej polície a hlavného kontrolóra s interpeláciami poslancov, ktorí reagovali buď na správy alebo sami dávali podnety na riešenie niektorých problémov. Nové interpelácie sa týkali stavu niektorých ciest a chodníkov, parkovania, bezpečnosti, priestupkov a stavu športovísk.
Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo čerpanie aj zmenu rozpočtu, ktorej hlavným dôvodom je výpadok podielových daní z dôvodu koronakrízy. Tie budú podľa poslednej prognózy nižšie o 326.413 € a kvôli tomu bolo potrebné robiť zmeny v rozpočte. Niektoré položky bude štát kompenzovať, ale s niektorými sa musí mesto vysporiadať samo. Primátor tiež informoval o úspešnom projekte na prestupné bývanie, kde mesto získalo príspevok vo výške 488.000 €.
Zníženie rozpočtových položiek sa týkalo aj MsKS a tu sa pojednávalo aj o tom, ktoré plánované podujatia sa už v tomto roku neuskutočnia. Zároveň sa časť ušetrených prostriedkov presunie do čiastočnej rekonštrukcie priestorov MsKS, hlavne sály, ktorá už nutne potrebuje obnovu.
3 návrhy dodatkov VZN boli administratívneho charakteru z dôvodu zapracovania zmien vyvolaných dopadmi epidémie na životné situácie v nich obsiahnuté.
V ďalších bodoch boli predstavené nové projektové zámery a prijaté uznesenia potrebné k podaniu a spolufinancovaniu, aby sa mesto mohlo uchádzať o mimorozpočtové zdroje v grantových a dotačných programoch.
Prvý sa podáva do operačného programu Efektívna verejná správa a týka sa zriadenia novej kancelárie, ktorá by mala zastrešiť prípravu a implementáciu projektov pre Moldavu a okolie. Partnerom projektu je obec Čaňa.
Druhý je z operačného programu Ľudské zdroje a týka sa rozšírenia kapacity materskej školy v Budulove vybudovaním jej elokovaného pracoviska v budove bývalej STS na Budulovskej ceste. Hlavným dôvodom je nárast počtu detí, ktoré musia absolvovať predškolskou dochádzku od januára 2021.
Z projektových zdrojov Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a regionálny rozvoj je možné spätne pokryť aj časť výdavkov spojených epidemiologickými opatreniami na území mesta, ktoré vznikli do 31.3.2020.
Ďalším projektom z operačného programu Kvalita životného prostredia by v prípade úspešnosti mohlo mesto zabezpečiť zhotovenie energetických auditov pre 9 mestských budov, ktoré sú nevyhnutnosťou pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.
V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 v oblasti moderných technológii bol schválený zámer na projekt zameraný na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Pri operačnom programe Kvalita životného prostredia bola vyhlásená aj výzva na zmiernenie dopadov zmeny klímy a mesto z nich môže vybudovať nádrže (podzemné alebo nadzemné) na využitie zrážkovej vody na polievanie v meste, ale aj na odvedenie vody zo strechy Správy zelene a MŠ na ulici Severná. Tiež z nich môže budovať dažďové záhrady a ďalšie vodozádržné prvky – konkrétne v átriu ZŠ na ulici Severná a aj v záhrade MsÚ.
Poslanci sa zaoberali aj otázkou penziónu Bodva, ktorému znížili metre štvorcové prenajímanej plochy o nevyužívané priestory s cieľom zníženia nájmu - nakoľko penzión zápasí s dopadmi koronakrízy.
Poslanci schválili vstup mesta do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť a poverili primátora zastupovaním mesta v tomto orgáne.
Po diskusii a viacerých návrhoch prerušili rokovanie v majetkovom bode o zriadení vecného bremena pre stavbu predajne potravín na Námestí Budovateľov – v prospech K3, pre umiestnenie preložiek sietí.
V rôznom zazneli otázky ohľadom budovy synagógy, fontány v meste, vstupnej tabule do mesta a spoplatnenia parkoviska pri poliklinike, na ktoré primátor bezprostredne odpovedal.

-jk-