MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Mestská rada prerokovala návrhy na nové, zmenené a doplnené VZN

05.10.2020 10:40
Všeobecne záväzné nariadenie mesta - zjednodušene nazývané aj mestský zákon - je dôležitá právna norma, ktorá platí len na území mesta a upravuje vzťahy vo vymedzenej oblasti kompetencií mesta.
Mestská rada ich na svojom zasadnutí 24. septembra 2020 prerokovala viacero. Návrh VZN o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta, Trhový poriadok trhoviska ENCS a 2 dodatky pre VZN o podmienkach poskytovania dotácií pre organizácie na území mesta, ale aj pre právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto. Návrhy týchto VZN sú zverejnené na úradnej tabuli (TU) na pripomienkovanie a po zákonom stanovenej lehote a postupe budú predmetom rokovania zastupiteľstva. Primátor aj prednostka informovali o príprave projektu do tzv. Nórského finančného mechanizmu, v rámci ktorého by sa malo najmä rekonštruovať staré kino, ale aj realizovať množstvo ďalších vzdelávacích, športových, kultúrnych a komunitných aktivít zabezpečujúcich miestny rozvoj a znižovanie chudoby. Rada prerokovala viacero majetkových záležitostí, zámer na prípravu dokumentu o zmenách a doplnkoch územného plánu a vyhodnotila činnosť športového klubu. Zaoberala sa aj kontrolnou činnosťou: jednak správou hlavného kontrolóra, vyhodnotením uznesení, ale aj výsledkami kontroly NKÚ o znížení administratívnej záťaže občanov. Prerokovala aj zmenu rozpočtu - hlavne účel a dopad tejto zmeny, personálne otázky a predbežne odsúhlasila podanie projektu na vybudovanie elektrostanice na nabíjanie elektromobilov. Všetky uznesenia mestskej rady majú odporúčací charakter na prerokovanie v zastupiteľstve.