MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Diskusia o rómskej problematike so splnomocnencom vlády

18.10.2017 11:24
V Moldave sa vo štvrtok 12. októbra uskutočnila diskusia o rómskej problematike. Iniciatíva vzišla od splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza, ktorý stretnutie zorganizoval.
 
Diskusia o rómskej otázke sa uskutočnila v F-klube. Zúčastnili sa na nej primátor mesta Slavomír Borovský, riaditelia niektorých škôl, zástupcovia úradu Košického samosprávneho kraja, štátnej a mestskej polície ako aj viacerí poslanci mestského zastupiteľstva. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz mal za cieľ načrtnúť mapu problémov, ktoré čakajú na vyriešenie. Podľa neho je potrebné zriadiť pracovnú skupinu na pomoc pri integrácii rómskeho obyvateľstva v meste. Pozitívne vníma napríklad prácu komunitného centra, ale aj rešpektovanie zákazu predaja toluénu bežným spotrebiteľom, ktorý vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu.
 
Primátor mesta Slavomír Borovský otvorene rozprával o zabezpečení prístupu obyvateľov osady na Budulovskej ulici k pitnej vode, ale aj o dlhoch na nájomnom na Bartalosovej ulici a na ulici Československej armády, ktoré spolu dosahujú výšku približne 140 tisíc eur a o vyberaní odpadkov z kontajnerov. Svoje názory vyslovili aj poslanci mestského zastupiteľstva Erika Čajkovská, Imrich Ikrényi, Július Grulyo Olga Kis Pálová a Gabriela Janičová. Problémy v školstve predostrel riaditeľ Strednej odbornej školy István Štefan. Prioritne by sa podľa neho mala riešiť otázka prijímania žiakov deviatakov zo špeciálnych tried na odborné vzdelávanie ukončené maturitou. Podľa legislatívy totiž môžu získať len výučný list na strednom odbornom učilišti. Ďalší problém načrtla riaditeľka Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Andrea Papp. Poukázala na to, že nie všetky rodiny reálne odkázané na pomoc môžu dostávať dávku v hmotnej núdzi. Nápravu vidí v spresnení a aktualizácii databáz na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny podľa férových pravidiel.
 
Primátor mesta Slavomír Borovský sa vyjadril aj k téme možnosti legalizácie príbytkov v osade na Budulovskej ulici, ktorá môže byť problémová z dôvodu, že táto oblasť patrí do záplavovej zóny. Predostrel aj tému vytvárania nových pracovných miest. Príležitosť vidí napríklad vo vytvorení sociálneho podniku v objekte bývalého Vojenského opravárenského podniku, kde by sa mohli zamestnať aj ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru okresu Košice-okolie Rastislav Jedinák zhrnul štatistiku objasnenosti trestných činov. Rok 2017 zatiaľ patrí medzi najlepšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Špecifikom pre mesto Moldava je však podľa neho fakt, že do radov príslušníkov štátnej polície v meste sa hlási málo Moldavčanov a aj z nich len málokto z prejde výberovým konaním. Splnomocnenec vlády Ábel Ravasz poukázal na pozitívne príklady čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov a v závere stretnutia zhrnul hlavné myšlienky zo stretnutia a kroky, ktoré v najbližšom čase urobí.
 
Primátor mesta Slavomír Borovský navrhol zorganizovať odbornú konferenciu na danú tému, kde by sa načrtli dôležité témy celého regiónu aj s účasťou starostov okolitých obcí a všetkých zainteresovaných osôb vrátane zástupcov Slovenskej pošty a zdravotníkov a občanov mesta Moldava. Podľa Ábela Ravasza by sa ďalšie stretnutie malo uskutočniť do konca tohto roka.