MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

18.04.2019 10:08
Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa uskutočnilo 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Obyvatelia mesta Moldava nad Bodvou mali možnosť rokovanie sledovať v priamom prenose a záznam z neho, program, ako aj uznesenia sú zverejnené na našej stránke (tu).
Skrátená retrospektíva rozpravy k bodom.
Úvod rokovania patril procedurálnym záležitostiam, schvaľovaniu programu a kontrole plnenia uznesení. Z celkového počtu 30 uznesení bolo 6 vzatých na vedomie, 1 je prerokovanie protokolu NKU, 23 uznesení je k materiálom a z toho je 6 splnených a ostatné sa plnia. Ostatné  zastupiteľstvo prejednávalo veľké množstvo strategických a koncepčných materiálov, ktoré už dlho čakali na schválenie a trvalo 6,5 hodiny - z toho vyplýva, že uznesenia sa budú napĺňať priebežne.
Primátor mesta Slavomír Borovský v správe o činnosti primátora a úradu referoval o svojich rokovaniach, ktoré sa prevažne týkali rozbehnutých aktivít v meste, na úrade, ale aj jeho iniciatív v orgánoch, kde zastupuje mesto. Z jeho úst zaznela aj informácia, že mestá Slovenska hodlajú založiť Úniu miest, nakoľko ZMOS nezastupuje ich záujmy dostatočne.
Správy hlavného kontrolóra prešli bez pripomienok a to, že poslanci sú spokojní s jeho prácou sa prejavilo aj v tom, že mu navrhli udeliť ročnú odmenu.
K správe o plnení úloh mestskej polície zaznelo niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali činnosti MOPS, narušovania poriadku v meste, ako aj ochrany budov pred vandalizmom a znečistenia Bodvy.
Jedným z vážnych bodov rokovania zastupiteľstva bolo aj menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou. Ladislav Zupko oznámil priamo na rokovaní, že zvážil svoju nomináciu a o tento post sa nebude uchádzať, lebo bude športu viac nápomocný ako poslanec. Svoje predstavy o rozvoji športu prezentoval Michal Rusnák, ktorého si poslanci vypočuli, podrobili ho otázkam a na návrh primátora ho do uvedenej funkcie menovali.
Správy o hospodárení 9 organizácii založených, zriadených alebo s účasťou mesta, ako aj rozpis rozpočtu na rok 2019 pre nich boli vzaté na vedomie a schválené. Otázky boli položené len riaditeľke MsKS - týkali sa rozpočtu na jednotlivé podujatia,  programu Festivalu kultúry a športu a zapojenia partnerských miest do kultúrno-spoločenských aktivít.
Rozprava bola aj ohľadom zrušenia VZN pojednávajúcom o prevádzkovaní výherných prístrojov na území mesta. Pri tomto bode zaznelo viacero pripomienok, obáv a dokonca aj návrh na plošné zrušenie herní v meste. 
Primátor mesta informoval aj o petícií k plánovanej výstavbe parkoviska na Ľ. Štúra a následne sa okolo témy parkovania v meste spustila dosť dlhá, ale vecná diskusia.
Majetkové záležitosti a odpredaje majetku boli v prevažnej miere schválené až na 2 návrhy, ktoré už prv neodporučila mestská rada a to predaj plochy na námestí Budovateľov pre predajňu CBA - z dôvodu zachovania zelene a plánovanej prestavby bývalej detskej nemocnice na sociálne zariadenie a predaj časti pozemku na ulici Novej z dôvodu prípravy nového zámeru riešenia celej tejto lokality.
Živá diskusia prebehla aj pri predloženom návrhu na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou v k.ú. Budulov pre plánovanú výstavbu parkoviska pri kultúrnom dome v MČ Budulov. Zámer poslanci schválili.
V rôznom sa poslanci veľmi živo zaujímali o rozvojové projekty mesta, o osud niektorých budov a priestranstiev, ale o týmito témami ako aj interpeláciámi poslancov sa budeme zaoberať jednotlivo a podrobne.
V závere primátor mesta upozornil poslancov, že  je už pripravená zmluva o odpredaji časti areálu bývalého VOP a v pravdepodobne v máji  bude potrebné kvôli tomu zvolať mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Tiež informoval o čase svojej dlhšej  dovolenky, počas ktorej ho bude zastupovať Norbert Krušinský, zástupca primátora mesta.