MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností

Mesto Moldava nad Bodvou pri predaji majetku postupuje podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Záujemca (fyzická osoba, právnická osoba), ktorý má záujem o kúpu alebo zámenu majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou podá písomnú žiadosť na Mestský úrad - právny odbor.

Čo má obsahovať žiadosť?
Záujemca v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, telefónne číslo, prípadne e-mail, parc. č. KN-C (KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ponúkanú cenu. Pokiaľ je záujemca fyzickou osobou, pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov.
V prípade, ak je za účelom kúpy majetku potrebné vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok, kupujúci znáša náklady za ich vyhotovenie. V prípade, ak záujemca disponuje týmito dokumentmi, predloží ich spolu so žiadosťou o predaj/zámenu majetku.

Doba vybavenia:
do 6 mesiacov
Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca od schválenia predaja/zámeny mestským zastupiteľstvom v prípade predaja nehnuteľného majetku.                                                                                                   

Poplatok:
Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou nehnuteľnosti. Všetky poplatky sú uvedené v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Vybavuje:
JUDr. Richard Kacvinský - právny odbor

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Právne predpisy dostupné v aktuálnom znení na www.slov-lex.sk