MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára. Pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu v tom prípade, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v meste.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa vyplňuje presne podľa predtlače, čitateľne paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárkou.

 

K žiadosti je potrebné pripojiť:

A: slobodní

    - vlastné rodné listy

    - platné občianske preukazy

 

B: ovdovelí

    - všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte

    - úmrtný list manžela(ky)

 

C: rozvedení

    - všetky doklady uvedené pod bodom A, okrem toho ešte

    - právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

 

D: cudzinci predložia

    - všetky doklady pod bodom A (prípadne B, C) a okrem toho ešte:

    - osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušným overeniami

    - ak majú doklady pod bodom A, B, C písané v cudzom jazyku je potrebné doložiť aj preklad súdneho tlmočníka

    - vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

 

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

 

Vybavuje:

Edita Kövérová