MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla

K vybaveniu je podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb potrebné predložiť žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko stavebníka
 • predmet žiadosti,
 • označenie budovy (stavby) a termín jej dokončenia

Prílohy, ktorými sú:

 • v osobitých prípadoch doklad o inom práve k pozemku (napr. kúpnopredajná zmluva, osvedčenie o dedičstve, okrem listu vlastníctva) na ktorom je stavba/budova postavená;
 • originál, resp. overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu/budovu;
 • originál geometrického plánu k nahliadnutiu a vyhotovená fotokópia, alebo originál kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania;
 • zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č. 142/2015 Z.z.);
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú;
 • v prípade, ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla *stavbe/budove a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa;

Pre stavby postavené do 1.10.1976 je potrebné predložiť:

 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overená na notárskom úrade, alebo na matrike.

Pri žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu je okrem predchádzajúcich príloh potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia predmetnej stavby a čestné prehlásenie, že stavba bola odstránená.

Pri žiadosti o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 2,00 € za každé vyhotovenie potvrdenia podľa (položka 2a Sadzobníka správnych poplatkov zák. 145/1995 Z.z.)

 

Tlačivo:

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

 

Doba vybavenia:

 • 30 dní

Zákonná úprava:

Zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.