MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady:

platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

 

Poplatok:

 • za osvedčovanie odpisu alebo fotokópiu listiny za každú, aj začatú stranu
  - v slovenskom jazyku sa platí: 2 € / exemplár
  - v českom jazyku sa platí: 3 € / exemplár
 • za osvedčovanie podpisov na listinách, alebo na jej rovnopise, za každý podpis sa platí: 2 € / podpis

 

Mesto nevykonáva osvedčovanie

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (kompetentný je iba notár)
 • odpisov, alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných
 • preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy, alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny, alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny, alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vybavuje:

Edita Kövérová