MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Daň z nehnuteľnosti

Mesto vyberá daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje platobným výmerom.

 

Do kedy a kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára bežného roka, ale len u toho daňovníka u ktorého došlo k zmene skutočností už nahlásených v daňovom priznaní a u nových daňovníkov, ktorým vynikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Potrebné doklady:

  • tlačivá k daňovému priznaniu
  • doklad o vlastníctve (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve)

Splatnosť dane:

Daň je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

 

Ak vyrubená daň presiahne u fyzickej osoby 60 € a právnickej osoby 900 €, je možné daň splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splatná najneskôr do 30. septembra bežného roka.

 

Tlačivá:

Tlačivá k daňovému priznaniu sú k dispozícii na oddelení správy dane z nehnuteľností, č. dverí 3 (Bartalosova 16)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre fyzickú a podnikateľskú osobu
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - II oddiel - daň z pozemkov

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - III oddiel - daň zo stavieb A

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - III oddiel - daň zo stavieb B

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - IV oddiel - daň z bytov

Daňové priznanie - Príloha

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Žiadosť o úľavu (daň z nehnuteľnosti)
Žiadosť o úľavu (daň z nehnuteľnosti)(doc)
Splnomocnenie - daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti

 

Poplatok:

bez poplatku

 

Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Vybavuje:

Lívia Bobaľová