Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Obsah maďarskej verzie webstránky sa pripravuje. Ďakujeme za trpezlivosť.

21. zasadnutie MZ - 27.8.2020

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 27. august 2020 (štvrtok) o 13.00 hod., Kultúrny dom, Budulov, Moldava nad Bodvou.

Program

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
  • určenie overovateľov zápisnice
  • určenie zapisovateľa zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2020

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2019

8. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 a stanovisko HK

 

9. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2020 – čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou, MsKS a MŠK

 

 

10. Návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 8

 

 

11. Výročná správa o činnosti a hospodárení Zachraňujeme životy, n. o. Moldava nad Bodvou za rok 2019

 

 

12. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov za rok 2019

 


13. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Prestupné bývanie“

 

14. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR schválené uznesením Vlády SR č. 494/2020

 


15. Návrh na schválenie Zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským atletickým zväzom o realizácii národného športového projektu – atletickej dráhy a návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu výstavby atletickej dráhy

16. Návrh zámeru na prijatie návratných zdrojov financovania formu úveru na financovanie výstavby Multifunkčnej športovej haly
 
17. Zriadenie výdajní odberných oprávnení - CO

18. Návrh na schválenie priameho odpredaja akcií Prvej Komunálnej Finančnej, a. s. vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Mgr. Jarmile Cserhelyiovej

 

19. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava nad Bodvou

 


20. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Zariadenia pre seniorov – Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou

21. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pre Združenie Bodva E, o. z.

 

22. Zásady vydávania, redigovania a distribúcie novín - MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi

 

 

23. Spolufinancovanie schváleného projektu: Modrotlač - džínsovina monarchie z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov

 

 

24. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh na rozhodnutie o zastavení konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu verejných funkcionárov

 


25. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava n. Bodvou“

26. Žiadosť o NFP zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
       Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020


27. Rôzne

28. Podnety občanov

29. Záver

 
 
Mesto Moldava nad Bodvou

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 9. 2021
zamračené 22 °C 12 °C
streda 29. 9. oblačno 19/10 °C
štvrtok 30. 9. mierny dážď 14/11 °C
piatok 1. 10. zamračené 17/12 °C
rozšírené vyhľadávanie