Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Elektronická úradná tabuľa

#

Pozvánka na 34. zasadnutie MZ

Dátum: 24. 1. 2022

3. februára 2022 (štvrtok) o 9.00 hod.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 20. 1. 2022

Obnova bytového domu Nám. mieru 2, Moldava nad Bodvou

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 18. 1. 2022

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 18. 1. 2022

Obnova bytového domu Krátka 8, ČSA 24, Nám. Budovateľov 7, Moldava nad Bodvou

#

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 17. 1. 2022

Pozícia: opatrovateľ/opatrovateľka.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 1. 2022

Metropolitná optická sieť BELASA – rozšírenie

#

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 12. 1. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom.

#

Zverejnenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

Dátum: 12. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

#

Verejná vyhláška

Dátum: 11. 1. 2022

Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k umiestneniu spomaľovacích prahov.

#

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 10. 1. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom.

#

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 - AKTUALIZOVANÉ

Dátum: 31. 12. 2021

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

#

Dodatky k VZN

Dátum: 17. 12. 2021

Dodatky k VZN č. 115, č. 108, č. 113, č. 98, č. 118

#

Uznesenia z 33. zasadnutia MZ

Dátum: 17. 12. 2021

Uznesenia z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Oznámenie o zámere prenajať pozemok

Dátum: 17. 12. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať pozemok.

#

Verejné vyhlášky

Dátum: 15. 12. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k umiestneniu dopravných značení

#

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Dátum: 14. 12. 2021

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

#

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 12. 2021

Výzva na zaplatenie nedoplatku.

#

Uznesenia z 32. zasadnutia MZ

Dátum: 10. 12. 2021

Uznesenia z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 10. 12. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 8. 12. 2021

Výberové konanie na pozíciu: turistický sprievodca.

#

Pozvánka na 33. zasadnutie MZ

Dátum: 8. 12. 2021

Pozývame Vás sledovať 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 3. 12. 2021

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Novostavba bytového domu na Nám. Ľ. Štúra, Moldava nad Bodvou“.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 2. 12. 2021

Výberové konanie na pozíciu: pedagogický zamestnanec Materskej školy.

#

Návrhy Dodatkov k VZN

Dátum: 30. 11. 2021

Návrhy Dodatkov k VZN č. 115, č. 108, č. 113, č. 98, č. 118

#

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022

Dátum: 30. 11. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje návrh rozpočtu na rok 2022

#

Pozvánka na 32. zasadnutie MZ

Dátum: 30. 11. 2021

Pozývame Vás sledovať 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 19. 11. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 11. 2021

Začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu „Moldava nad Bodvou – rozšírenie NN smer Vinárske závody“

#

Oznámenie primátora

Dátum: 16. 11. 2021

Zvolané 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva je zrušené.

#

Pozvánka na 32. zasadnutie MZ

Dátum: 11. 11. 2021

Pozývame Vás sledovať 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 9. 11. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

#

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 3. 11. 2021

Zámer priameho odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 27. 10. 2021

Výberové konanie na funkciu: Hlavný kontrolór Mesta Moldava nad Bodvou.

#

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta za rok 2021

Dátum: 26. 10. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenia mesta Moldava nad Bodvou.

#

Uznesenia z 31. zasadnutia MZ

Dátum: 25. 10. 2021

Uznesenia z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 10. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vydáva toto rozhodnutie k umiestneniu trvalého zvislého dopravného značenia.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 20. 10. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory v objekte Polikliniky.

#

Oznámenie o výberových konaniach

Dátum: 7. 10. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konania na pozície: riaditeľ Multifunkčného centra a Terénny sociálny pracovník.

#

Pozvánka na 31. zasadnutie MZ

Dátum: 5. 10. 2021

Pozývame Vás sledovať 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

#

Oznámenie o zámere prenajať pozemok

Dátum: 29. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať pozemok.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 27. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 24. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: „Moldava nad Bodvou – zriadenie VN, DTS, úprava NN, DP a TS20“

#

Verejná vyhláška

Dátum: 17. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu "Rodinný dom Moldava nad Bodvou, Bistika".

#

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 42

Dátum: 16. 9. 2021

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 42 o určení názvov ulíc v meste Moldava nad Bodvou.

#

Uznesenia z 30. zasadnutia MZ

Dátum: 13. 9. 2021

Uznesenia z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 10.09.2021.

#

Pozvánka na 30. zasadnutie MZ

Dátum: 7. 9. 2021

Pozývame Vás sledovať 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 7. 9. 2021

Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt poplatníkov uvedených v tejto verejnej vyhláške.

#

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 7. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 6. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 6. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom Moldava nad Bodvou, Bistika

#

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum: 6. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 3. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: odborný referent oddelenia investičných činností.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 2. 9. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: odborný pracovník komunitného centra.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 30. 8. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom ako príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu „Obnova bytového domu Nám. mieru 17, 18, 19, Moldava nad Bodvou“.

#

Rozhodnutie primátora č.3

Dátum: 16. 8. 2021

Rozhodnutie primátora o zastupovaní.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 5. 8. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie konania vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Novostavba bytového domu na Nám. Ľ. Štúra, Moldava nad Bodvou".

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 27. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 26. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu s názvom "Obnova bytového domu Nám. mieru 17, 18, 19, Moldava nad Bodvou".

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 26. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ – riaditeľ spoločnosti Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.

#

Uznesenia z 29. zasadnutia MZ

Dátum: 20. 7. 2021

Uznesenia z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 19.07.2021.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 20. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to prístrešok s obvodovým plášťom v objekte bývalého vojenského útvaru.

#

Pozvánka na 29. zasadnutie MZ - AKTUALIZOVANÉ

Dátum: 15. 7. 2021

Pozývame Vás sledovať 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2021 (pondelok) o 13.00 hod.

#

Uznesenia z 28. zasadnutia MZ

Dátum: 14. 7. 2021

Uznesenia z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 12.07.2021.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 14. 7. 2021

Krajský pamiatkový úrad Košice vydáva na základe súčasného stupňa poznania kultúrno-historických hodnôt pamiatkového územia toto rozhodnutie.

#

Oznámenie o výberových konaniach

Dátum: 6. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na pozície: referent odpadového hospodárstva a mzdový účtovník/mzdová účtovníčka.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 6. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy.

#

Oznámenie o výberových konaniach

Dátum: 6. 7. 2021

Mesto Moldava nad Bodvou výberové konanie na pozície: pedagogický asistent v materskej škole a učiteľ materskej školy.

#

Pozvánka na 28. zasadnutie MZ

Dátum: 2. 7. 2021

Pozývame Vás sledovať 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 12. júla 2021 (pondelok) o 14.00 hod.

Aktuálne počasie

dnes, streda 26. 1. 2022
zamračené 1 °C -5 °C
štvrtok 27. 1. zamračené 0/-5 °C
piatok 28. 1. slabé sneženie 6/-3 °C
sobota 29. 1. polojasno 2/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
rozšírené vyhľadávanie