SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Betöltendő állások

Kuchár/kuchárka
Asistent manažéra - Lidl
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia anglický jazyk
Školský špeciálny pedagóg
Pedagogický asistent
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia slovenský jazyk a literatúra
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia telesná a športová výchova


Lezárt pályázatok - 2020

Riaditeľ / riaditeľka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Mzdový účtovník / mzdová účtovníčka

Robotník - traktorista

Zamestnanec Informačno – poradenského centra

Riaditeľ Mestského športového klubu

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby


Lezárt pályázatok - 2019

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Opatrovateľ / opatrovateľka
Pomocný stavebný robotník
Odborný referent oddelenia investičných činností
Školský špeciálny pedagóg
Vychovávateľ ŠKD
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy
Odborný referent oddelenia investičných činností
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Upratovačka
Odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg
Vychovávateľ ŠKD
Elektrikár
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Moldava nad Bodvou
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Odborný referent oddelenia investičných činností
Konateľ spoločnosti Penzión Bodva
Vedúci/vedúca školskej jedálne
Riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou - mestského športového klubu
Opatroveteľ / opatrovateľka
Odborný referent oddelenia investičných činností
Samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie
Príslušník mestskej polície
Samostatný odborný referent verejnej správy
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Riaditeľ / riaditeľka Základnej školy s vjm - Alapiskola

Lezárt pályázatok - 2018

Odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
MŠ ‐ školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Opatrovateľ / opatrovateľka
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy s vjm - Óvoda v Budulove
Učiteľ / učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Vrátnik / informátor
Pomocný pracovník / pomocná pracovníčka
Riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Vychovávateľ ŠKD
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia - chémia
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ ČSA
Terénny pracovník (TP)
Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie (MŠ Veselá zebra)
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Právnik / právnička


Lezárt pályázatok - 2017

Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie
Koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku
Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie (MŠ s vjm)
Pedagogický asistent
Pracovník / pracovníčka Komunitného centra Moldava nad Bodvou
Kuchár / kuchárka
Opatrovateľ / opatrovateľka
Terénny sociálny pracovník (TSP), terénny pracovník (TP)
Kuchár / kuchárka
Školský špeciálny pedagóg
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra
Školský špeciálny pedagóg a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprob. telesná a športová výchova
Učiteľ pre primárne vzdelávania - špeciálny pedagóg
Opatrovateľ / opatrovateľka

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
Vrátnik - informátor / pomocný pracovník
Pomocný pracovník / pomocná pracovníčka
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Kuchár / kuchárka
Pedagogický asistent učiteľa
Vychovávateľ CVČ
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
Riaditeľ základnej školy v Moldave nad Bodvou
Člen rómskej občianskej hliadky
Technický zamestnanec oddelenia Správy mestskej zelene
Vedúci/vedúca oddelenia Správy mestskej zelene
Učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou informatika
Učiteľ anglického jazyka a učiteľ katolíckeho náboženstva
Učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb
Plavčík, vodný záchranár
Mzdová účtovníčka - personalistka
Administratívny pracovník - mzdová účtovníčka

Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb
Robotníčka pri výsadbe verejnej zelene

Kosec
Terénny sociálny pracovník
Riaditeľ Základnej umeleckej školy
Riaditeľ Centra voľného času
Vodár - kúrenár

Školský sociálny pedagóg
Pomocná kuchárka v školskej jedálni
Upratovačka verejných toaliet


Lezárt pályázatok - 2016

Učiteľ pre primárne vzdelávanie
Administratívny pracovník
Zamestnanec správy zelene - vrátnik/informátor
Upratovačka

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Učiteľ(ka) pre predprimárne vzdelávanie
Vedúci oddelenia správy zelene
Referent na úseku správy pohľadávok a záväzkov
Kuchárka v školskej jedálni
Referent investičného oddelenia - úsek stavebný
Stavbár
Vedúci odboru školstva
Odborný garant Komunitného centra
Upratovačka
Správca cintorína
Pomocný murár
Zamestnanec správy zelene - vodič
Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľ školského klubu detí
Učiteľ pre primárne vzdelávanie a asistent učiteľa
Plavčík, vodný záchranár
Riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy
Referent odboru výstavby, plánovania a projektovania, oddelenia investičných činností
Plavčík, vodný záchranár
Riaditeľ Materskej školy na ulici Krátkej
Riaditeľ Materskej školy na ulici Severnej
Člen rómskej občianskej hliadky
Denný a nočný strážnik objektov
Plavčík, vodný záchranár
Sociálny pracovník v zariadení pre seniorov
Konateľ - manažér spoločnosti Penzión Bodva, s.r.o.
Zástupca náčelníka Mestskej polície
Terénny sociálny pracovník
Člen rómskej občianskej hliadky
Referent na úseku evidencie obyvateľov
Vedúci oddelenia správy zelene
Referent na úseku správy pohľadávok a záväzkov
Referent investičného oddelenia - úsek stavebný