SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Občan/Podnikateľ

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. apríla 2021 došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu, ktorý pre mesto zabezpečuje firma KOSIT Košice.
Pre obyvateľov mesta, platí od 17. týždňa (od 26.4.2021) nový harmonogram zvozu.
 
Akékoľvek problémy súvisiace s nevyvezením komunálneho odpadu hláste mestskému úradu na tel. č.: 0917 677 115 alebo priamo na bezplatnú zelenú linku KOSIT: 0800 156 748.

Zvozový kalendár triedeného zberu 2021 (platný od 1. januára)
 - Podzemné kontajnery
 - Rodinné domy
 - Bytové domy

Harmonogram zvozu 120 l / 1.100 l / 5.000 l nádob na zmesový komunálny odpad
(platný od 15. apríla)

Manuál pre nakladanie s drobným stavebným odpadom v meste Moldava nad Bodvou

Úradný záznam z pracovného stretnutia


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Informačné letáky Ministerstva životného prostredia SR:
   - Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade
   - 10 tipov ako neplytvať potravinami
   - Neskládkuj a nespaľuj
   - Domácnosť bez odpadov

Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad
   - Kompostovanie
   - Komunitné kompostovanie
   - 10 typov ako neplytvať potravinami
   - Predchádzanie vzniku odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade


Kompostovanie - formulár interaktívny
Kompostovanie - formulár na tlač


Informačné materiály spoločnosti Natur-pack


Zoznam zložiek komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta v roku 2020