SZEPSI

Hivatalos weboldal

Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Občan/Podnikateľ

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu. Od 1. júla 2020 zber a zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota.
Z tohto dôvodu prosíme občanov mesta, aby akékoľvek problémy súvisiace s nevyvezením komunálneho odpadu hlásili mestskému úradu na tel. č.: 0917 677 115.

Zvozový kalendár triedeného zberu 2020 (platný od 1. januára)
Zvozový kalendár triedeného zberu 1100 l zberných nádob 2020

Manuál pre nakladanie s drobným stavebným odpadom v meste Moldava nad Bodvou

Úradný záznam z pracovného stretnutia


Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Informačné letáky Ministerstva životného prostredia SR:
   - Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade
   - 10 tipov ako neplytvať potravinami
   - Neskládkuj a nespaľuj
   - Domácnosť bez odpadov

Informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad
   - Kompostovanie
   - Komunitné kompostovanie
   - 10 typov ako neplytvať potravinami
   - Predchádzanie vzniku odpadov
   - Využitie biologického odpadu na záhrade


Kompostovanie - formulár interaktívny
Kompostovanie - formulár na tlač


Informačné materiály spoločnosti Natur-pack

MEGHÍVÓ