SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA STRANKY

Cieľ projektu:
Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti existujúcej verejnej budovy Materskej školy IV. v Moldave nad Bodvou. MŠ v súčasnosti navštevuje 104 detí, stará sa o nich 15 zamestnancov MŠ. Objekt pozostáva zo 4 pavilónov, ŽoNFP rieši 2 pavilóny spojené chodbou a to Pavilón I a Pavilón II. Oba pavilóny majú tvar písmena L, sú nepodpivničené, dvojpodlažné, s plochou strechou. Okná v objektoch sú jednokrídlové a dvojkrídlové, v Pavilóne I plastové s izolačným dvojsklom, menené v roku 2010. V pavilónoch sa nachádzajú miestnosti na hranie a oddych detí, hygienu a prezliekanie. Sú tu skladovacie priestory, kuchynka, izolačná miestnosť, šatňa a priestory pre zamestnancov.
Obvodový plášť budovy je z betónových panelov, pôvodná omietka je zvetraná a opadaná, niekde dlhodobo premáčaná s plesňami. Obvodový plášť potrebuje nutne opravu. Plochá strecha z asfaltových pásov bola v Pavilóne I v roku 2010 doteplená a vybavená novou vrstvou hydroizolácie, ale v Pavilóne II je stále nezateplená a netesná. Projekt rieši zateplenie obvodových stien nadzemných častí budovy kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny. V pavilóne II dôjde aj k výmene výplní otvorov za nové plastové s izolačným trojsklom a dodatočnému zatepleniu strechy a novej hydroizolácie PVC fóliou.
 
Operačný program:
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
 
Prioritná os:
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 
Konkrétny cieľ:
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 
Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 
Prijímateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
 
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu: 268.477,93 €
Zazmluvnená výška NFP: 255.054,03 €
 
Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zastúpené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou


MEGHÍVÓ