SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA STRANKY

Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: Revitalizácia centra mesta Moldava nad Bodvou

Miesto: Moldava nad Bodvou, parc. č. 1097/2

Katastrálne územie: Moldava nad Bodvou

Okres: Košice - okolie

Kraj: Košický

Zhotoviteľ projektu: ARKA - architektonická kancelária, spol. s r.o., Zvonárska 23, 040 01 Košice

Stupeň: projekt pre realizáciu

Druh stavby: verejné priestranstvá

Charakter stavby: rekonštrukcia - novostavba

Zmluvný zhotoviteľ stavby: na základe výberu verejným obstarávaním

Predpokladaný termín realizácie: zahájenie stavby 10/2010 (v závislosti od úspešnosti projektu) ukončenie stavby 04/2011

Predpokladané investičné náklady: 610 tis € (cca. 18,4 mil. Sk)

Financovanie: fondy (iné zdroje) + vlastné zdroje mesta (kofinancovanie)

Termín podania projektu: máj 2010

Na stavbu je vydané právoplatné stavebné ohlásenie.

 

Stručný popis územia

Územie riešené v rámci "Revitalizácie centra mesta Moldava nad Bodvou" sa nachádza na nábreží vodného toku Bodva, vo väzbe na vybavenostné centrum sídliska a historického jadra. Navrhovaná trasa v územnom pláne centrálnej mestskej zóny je zadefinovaná ako dopravne skľudnená komunikácia v nábrežnej časti Bodvy.

Územie v kombinácii so vzrastlou zeleňou je predurčené na priestor intenzívnych spoločenských kontaktov. V súčasnosti je územie z dôvodu schátralosti, neupravenosti a bez verejnej kontroly málo využívané. V rámci revitalizácie sú navrhované nasledovné úpravy a rekonštrukcie:

  • rekonštrukcia - úprava povrchu jestvujúcej miestnej komunikácie na dopravne skľudnenú pešiu komunikáciu
  • novostavba - pre inline korčule a fitness
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia podľa charakteru navrhovaného využitia
  • rekonštrukcia a výsadba zelene, úprava verejných priestranstiev a zelených plôch vrátane vzrastlej zelene.
  • vybavenie navrhovaných priestorov s prvkami drobnej architektúry a mestského mobiliáru (detské ihrisko, fitnes prvky exteriérové, lavičky, smetné koše)

Uvedené úpravy vytvárajú novú identitu centrálnej časti mesta a zvýrazňujú význam vodného toku a plochy zelene. Rôzne zákutia vo väzbe na hlavnú líniovú pešiu nábrežnú promenádu vytvárajú rôzne mikropriestory pre každodennú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov centra a vhodné prostredie na regeneráciu a oddych rôznych vekových štruktúr obyvateľstva - deti, mládež, dospelí a seniori.

Navrhovaná revitalizácia je na báze prírodných materiálov, pri zohľadnení požiadaviek na maximálnu bezpečnosť jednotlivých prvkov osadených v jednotlivých mikropriestoroch. Pri výbere prvkov drobnej architektúry boli zohľadnené požiadavky proti vandalizmu a kontrole celého priestoru.

Revitalizácia je navrhovaná v nasledovnej objektovej skladbe:

  • SO 01 - Komunikácie a terénne úpravy
  • SO 02 - Chodníky a verejné priestranstvá
  • SO 03 - Výsadba zelene
  • SO 04 - Verejné osvetlenie
  • SO 05 - Prvky drobnej architektúry

Vymedzené územie má rozlohu orientačne 400 x 35 m a kompozičnou osou územia je súčasná miestna komunikácia.

 

Situácia

Detské ihriská

Verejné osvetlenie

Zeleň

01
02
03

MEGHÍVÓ