Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Výber poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu vykonáva mesto podľa schváleného VZN č. 115 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady, zo dňa 21.11.2019 uznesením č. 171/2019, účinné od 01.01.2020.

Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorú poplatníkovi doručí do vlastných rúk. Ročný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdeme vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Moldava nad Bodvou č. 115 v článku 30.

 

Poplatník uhrádza poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na číslo účtu vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK48  0200  0000  0013  5895  7055, SWIFT: SUBASKBX.
Prípadne v hotovosti v pokladni MsÚ na ulici Bartalosovej.

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Oznamovacia povinnosť:

Poplatková povinnosť vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Moldava nad Bodvou alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatková povinnosť zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta Moldava nad Bodvou alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

PO / Oznamovacia povinnosť (207.54 kB)
FO / Oznamovacia povinnosť (73.26 kB)
Požiadavka na pridelenie nádoby na komunálny odpad (26.58 kB)
Povolenie na dočasné uloženie odpadu na pracovisku Správy mestskej zelene mesta Moldava nad Bodvou (125.81 kB)

 

Zníženie, odpustenie poplatku:

Správca poplatku poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Moldava nad Bodvou. Skutočnosti, pre ktoré platí odpustenie poplatku je vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 115 v článku 31.

 

Doba vybavenia:

  • do 30 dní

Harmonogram vývozu:

Orientačný harmonogram vývozu komunálneho odpadu

 

Vybavuje:

Monika Héczey

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie