Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Obsah maďarskej verzie webstránky sa pripravuje. Ďakujeme za trpezlivosť.

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 30 – 36 zákona č. 582/2004 (ďalej len "zákona") v znení neskorších predpisov a v štvrtej časti VZN č. 115

 

Predmet dane:

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku.

 

Sadzby dane:

    sadzba    

a) 5,00 €     1m²/mesiac
    vlastné predajné stánky v iných častiach mesta

b) 0,25 €     1m²/deň
    umiestnenie stavebného zariadenia a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch a inžinierskych sieťach, prevádzkových výkopov, zabezpečovacích zariadení pri padaní omietky

c) 35,00 €    denne
    lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy + náklady na elektrinu a vodu (15 € denne)

d) 25,00 €    mesačne
    novinové stánky o výmere 6m²

 

Od dane sú oslobodení

užívatelia verejného priestranstva ktorí:

  • organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
  • užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie aktivít podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov.

Splatnosť dane:

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak ročná daň za užívanie verejného priestranstva vyrubenej fyzickej osobe presahuje 60 € a právnickej osobe 900 €, daňovník, ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, môže daň splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splatná najneskôr do 30. septembra bežného roka. (§ 34a zákona)

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Tlačivo:

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva (138.38 kB)
 

Vybavuje:

Ing. Štefánia Vitézová

Mesto Moldava nad Bodvou

Aktuálne počasie

dnes, piatok 17. 9. 2021
silný dážď 16 °C 14 °C
sobota 18. 9. slabý dážď 16/12 °C
nedeľa 19. 9. slabý dážď 11/8 °C
pondelok 20. 9. zamračené 14/7 °C
rozšírené vyhľadávanie