MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Povinné čistenie chodníkov od snehu je stále aktuálnou témou

07.12.2017 11:48
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní bez prieťahov odstraňovať z chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, závady vzniknuté znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Je dôležité, aby boli splnené nasledujúce tri podmienky súčasne:
     1. chodník musí byť priľahlý k nehnuteľnosti
     2. nehnuteľnosť sa nachádza v súvisle zastavanom území
     3. nehnuteľnosť hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou

V praxi to znamená, že ak ide o chodník, ktorý spĺňa všetky tri podmienky, v zimnom období musí vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností zabezpečiť, aby bol chodník čistý a zbavený snehu a ľadu. Typickým príkladom je chodník patriaci mestu nachádzajúci sa pred rodinným domom, susediaci s hlavnou cestou alebo chodník medzi jednotlivými bytovými domami.
O pravidelnú zimnú údržbu sa musí postarať vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti, aj keď chodník patrí mestu. Základný právny rámec tejto povinnosti je upravený v § 9 ods. 2 cestného zákona. Ak by chodcovi vznikla škoda na majetku alebo zdraví, ktorej príčinou bola závada v schodnosti chodníku, ktorá vznikla znečistením, poľadovicou alebo snehom a nebola bez prieťahov odstránená, podľa cestného zákona zodpovedá za škodu vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností.

Spôsob čistenia ulíc v Moldave nad Bodvou v prípade napadnutia snehu:
do dvoch hodín - SNP, Komenského, Fábryho, Horská, Sv. Ladislava, Viničná, Lesná a Povstania čs. ľudu.
V prípade, že sneženie trvá dlhšie vyššie uvedené ulice sa čistia opakovane.
 
do štyroch hodín - Jiskrova, Vodná, Školská, Tehelná, Mlynská, ČSA, nám. Ľ. Štúra, Severná, nám. Mieru, Nová, Bartalosova a Oslobodenia.
 
do šiestich hodín - Podhorská, Jókaiho, Žižkova, Kováčska, Poľovnícka, Letná, Debraďská, Janka Kráľa, Záhradná, Kálvinská, Terminál, Budulovská a Budulov.
 
V časovom rozmedzí do dvanástich hodín sa odhŕňajú parkoviská v rámci mesta.