MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznámenie pre občanov

08.06.2018 10:55

Stavebné práce na objekte Základnej umeleckej školy

 
Dňa 11.06.2018 sa na základe Zmluvy o dielo s názvom „Sanačné práce objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou – I. etapa“ č.j.: Z/MsÚ/2018/60 začne I. etapa stavebných prác na objekte Základnej umeleckej školy na ul. Hlavná č. 67 v Moldave nad Bodvou, súp. č. 367, parcela č. 448 v rámci projektu: „Sanácia a umelecko-remeselná obnova fasád objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou“ .

Práce budú prebiehať nasledovne:  
1.) Sanačné práce súvisiace s obnovou fasád objektu ZUŠ  - 1. etapa.
Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v Projektovej dokumentácii - Sanačné práce súvisiace s obnovou fasád objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou.

Odstránenie vlhkosti:
Po osekaní pôvodných omietok, ich očistení a vyspravení sa na všetky plochy aplikuje neutralizačný náter ESCO-FLUAT, v dvoch po sebe idúcich náteroch, medzi ktorými je technologická prestávka 7 hodín.
Murivo v styku so zeminou bude sanované v skladbe:  po neutralizácii muriva sa nanesie izolačná stierka AQUAFIN 1K, v dvoch krokoch. Minerálna stierka AQUAFIN bude aplikovaná cca 200 mm pod UT a podľa schémy na výkrese sanácie. Na takto ošetrené murivo sa aplikuje sanačný systém omietok v skladbe: polokrycí cementový špric THERMOPAL-SP, sanačná omietka THERMOPAL SR 24 v hr. min. 15mm a po 14 dňoch sa nanesie sanačný štuk THERMOPAL FS 33. Systém bude ukončený silikátovou farbou.  Aplikácia systému omietok podľa schémy sanácie na výkresoch PD.
 V 1.PP a na sokli 1.NP sa bude aplikovať sanačný systém - polokrycí cementový špric THERMOPAL-SP, vápenno cementová omietka s prevzdušňovacou prísadou ADIPLAST-P, sanačný štuk THERMOPAL FS 33.
Z dôvodu nefunkčnosti izolácií pôvodných murív sa navrhuje horizontálne clonenie na zamedzenie kapilárnej vzlínavosti pomocou injektážneho krému AQUAFIN-i380. Injektáž sa bude realizovať z interiéru. Pri hrúbke muriva nad 600mm sa injektáž zrealizuje tlakovo alebo obojstranne. Sanáciu realizovať podľa schém na výkresoch.

Oprava schodiska:
Prvé dva poškodené kamenné stupne sa demontujú a nahradia novými, pričom pod prvým sa zrealizuje základový pás šírky 400 mm a hĺbky 1150 mm. Trhlina v murive sa po osekaní pôvodných omietok vyčisti a vyspraví cementovou maltou. Poškodená - puknutá kamenná krycia doska sa demontuje a po oprave muriva sa spätne osadí do lepiacej malty.

Drenážny systém:
Na odvedenie dažďových vôd je navrhnutý drenážny systém. Pre drenážny systém sa zrealizuje odkop okolo budovy v šírke 1,0 m a hĺbke 950 mm pri nepodpivničenej časti objektu a v miestach 1.PP bude odkop min. 150 mm pod úroveň podlahy - čo je aj úroveň horizontálneho clonenia. Pred odkopaním je potrebné vybúrať chodník zo zámkovej dlažby na východnej fasáde a vybúrať asfaltovú komunikáciu na južnej fasáde objektu. Betónová zámková dlažba bude spätne použitá pri realizácii chodníka. Z dôvodu neoverenia hĺbok základovej škáry sa pred výkopom na drenážny systém zrealizuje 7 sond podľa schémy na výkrese PD a po vyhodnotení sa určí hĺbka výkopu pre drenáž. Skladba drenážneho systému je uvedený v PD. V rámci drenážneho systému budú osadené plastové kontrolné šachty s plastovým, alt. oceľovým poklopom - podľa umiestnenia. Drenáž bude zaústená do dažďových prípojok objektu, pred zaústením sú navrhnuté kontrolné šachty s lapačom piesku a nečistôt.

Spevnené plochy:
V okolí budovy sa po zrealizovaní drenáže a zásypoch zrealizuje odkvapový chodník vo dvore budovy, pozdĺž Jiskrovej ulice  a z dvora susedného objektu, skladba podľa PD.
Chodník zo zámkovej dlažby: na chodník bude použitá pôvodná betónová dlažba, ktorá sa rozobrala pre potreby výkopu. Skladba chodníka podľa PD.
Drevené pódium:
Z dôvodu realizácie sanácie bude potrebné demontovať drevené pódium na 1NP. Drevené pódium sa po sanácii stien spätne zmontuje a zrealizuje sa nová podlaha z drevených parkiet.

Dažďové zvody:
Pôvodné dažďové plechové zvody v počte 5 ks priemeru 150 mm, v dĺžke cca 22 m budú demontované. Zvody budú nahradené novými odpadovými rúrami z lakoplastovaného pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm, dĺžka cca 22 m, počet - 5 ks. Pred zaústením každého strešného zvodu do lapača strešných splavením pri teréne bude namiesto plechovej rúry na žiadosť investora osadená kanalizačná rúra KG D 160 v dĺžke 3m - rúru opatriť náterom. Dažďové zvody v dvorovej časti budú zaústené do novej dažďovej kanalizačnej prípojky, ktorá bude zaústená do verejnej kanalizácie na Jiskrovej ulici.

Ústredné vykurovanie:
Pre potreby sanácie sa v časti 1.NP pod oknami zdemontujú jednotlivé vykurovacie telesá. Po zrealizovaní prác budú spätne osadené, vykurovací systém bude napustený a bude vykonaná skúška tesnosti systému.
 
2.) Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova, súvisiaca s obnovou fasád objektu ZUŠ  - 1. etapa.
Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova poškodenej reprezentačnej hlavnej východnej historicky členenej uličnej fasády so zodpovedajúcou štukovou výzdobou v exteriéri v zmysle Reštaurátorského posudku a návrhu obnovy fasád objektu.
Základným cieľom reštaurovania hlavných fasád je snaha o prehodnotenie ich aktuálneho výrazu a prinavrátenie do čo najautentickejšej podoby – tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom z doby vzniku. Toto je možné dosiahnuť rešpektovaním primárneho tvaroslovia a odstránením sekundárnych zásahov spolu s odstránením príčin porúch (zavĺhanie, resp. eliminácia zatekania zrážkovej vody). Reštaurovanie bude realizované v rozsahu zachovanej hmoty architektúry hlavných zdobených fasád a strešnej nadstavby. 
Hlavnými zásadami reštaurovania architektonicky členenej fasády a atikových štítov s architektonickými článkami bude fyzická záchrana a konsolidácia pôvodných hmôt a tvaroslovia, rešpektovanie a zachovanie autenticity, minimalizovanie zásahov do zachovaného originálu a odstránenie nevyhovujúcich sekundárnych zásahov a doplnkov s obnovením  farebnosti vrchného náteru tak, aby bola regenerovaná autentická pamiatková hodnota fasády.
Obnova fasády bude formou umelecko-remeselných prác s dôrazom na odstránenie všetkých uvoľnených a narušených omietok a ich obnovu do autentickej výrazovej formy.
Neoddeliteľnou súčasťou bude aj reštaurovanie pôvodnej dvernej výplne vstupného portálu.
 
Zverejnené: 08.06.2018
Zodpovedná osoba: Ing. Monika Al Aliová