MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funckie kronikára mesta Moldava nad Bodvou.

Zbierka použitého šatstva

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje zbierku použitého šatstva v priestoroch Komunitného centra na ulici Dukelských hrdinov 3 alebo na Mestskom úrade, Bartalosova 16.

Használtruha gyűjtés

Szepsi Város használtruha gyűjtést hirdet a Duklai Hősök Tere 3. szám alatt található Közösségi Központ épületében vagy a Bartalos utca 16. szám alatt a Városi hivatal épuletében.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obci v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou číslo 111/2015 zo dňa 16.10.2015 oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) a to Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Oznam o informačných tabuliach

Oznamujeme politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že môžu informovať občanov aj prostredníctvom informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené na piatich miestach po celom meste. Nachádzajú sa na uliciach Hviezdoslavovej, Horskej, Hlavnej na Námestí mieru a v mestskej časti Budulov.

Znečistenie na Sídlisku - vyjadrenie

Touto cestou informujeme obyvateľov, že znečistenie mestskej časti sídlisko popolčekom zo dňa 17.01.2016 a 20.01.2016 podľa vyjadrenia riaditeľa spoločnosti p. Ing. Jozefa Fabiana, bolo spôsobené poruchou podávača paliva v tepelno-technickom zariadení. Táto porucha zapríčinila nahromadenia paliva bez prístupu primeraného množstva vzduchu a následne sa spaľovanie zmenilo na nedokonalé. Porucha podávača bola odstránená.

Ing. Ladislav Bartók
Oddelenie odpadového hospodárstva a environmentálnych činností

Parlamenti választások 2016

Értesítjük a politikai pártokat, koalíciókat és független jelölteket, hogy a lakosságot a városban elhelyezett információs táblák felhasználásával és tájékoztathatják. A város területén 5 tábla van elhelyezve: Hviezdoslav utcán, Hegyi utcán, Fő utcán, Béke téren és Bodolló városrészben.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 16 sz. rendes ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 16 sz. rendes ülését, amelyet 2016. február 4-én  (csütörtökön) 9:00 órai kezdettel tartunk a művelődési központ nagytermében, Szepsi, Fő utca 58.

Výberové konania

Obec Perín-Chym vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy v Períne a riaditeľa/ky Základnej školy v Períne - 1. - 4. ročník.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 16. rendes üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott 16. rendes üléséről.

Venujte 2% z Vašej dane

Podporte prevádzkovanie Ambulancie prvej pomoci pre deti a dospelých v budove Polikliniky v Moldave nad Bodvou

darovaním 2% z dane z príjmu.

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Vážení občania, pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa bude venovať otázke zriadenia kioskovej trafostanice v mestskej časti Budulov, problému prejazdu ťažkých nákladných áut Budulovom a ďalším témam. Verejné zhromaždenie sa uskutoční vo štvrtok 25. februára 2016 v kultúrnom dome v Budulove so začiatkom o 18:00 hod.

Výzva na voľby členov rady školského zariadenia

Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ Centra voľného času CVrČek vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školského zariadenia pri Centre voľného času CVrČek, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 17 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 17 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2016. március 14-én  (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartunk a bodollói művelődési központ nagytermében.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 17. rendkívüli üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2016. március 14-én megtartott 17. rendkívüli üléséről.