MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie č. 93

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 93 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 94

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 83

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Pozvánka na 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 (streda) o 10:30 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2015. december 16-án (szerdán) 10:30 órai kezdettel tartunk az Inkubátor Ház II. emeleti üléstermében, Szepsi, Iskola utca 10, a helyszín  módosítása a Fő utca 58 sz. alatti művelődési központ helyiségeinek elfoglaltsága miatt történt.

Verejná vyhláška

V súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov mesto Moldava nad Bodvou  vykonáva doručenie zásielky touto  verejnou vyhláškou.

Uznesenie z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 15. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 16.12.2015.

Plán zimnej údržby

Samospráva mesta informuje občanov, že od 01.12.2015 spustila telefonický dispečing zimnej údržby. Na telefonickom dispečingu sa občania môžu informovať o postupe prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Verejná vyhláška

Na základe predloženej žiadosti Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stávebný zákon) v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania vo veci stavebného povolenia.

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Komenského 50, Košice užívanie vodnej stavby "Moldava nad Bodvou - ČOV - zvýšenie kapacity počas skúšobnej prevádzky.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: TV Omega, s.r.o.v likvidácii, adresa neznáma 045 01 Moldava nad Bodvou

Výsledok obchodnej súťaže

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb., o majektu obcí v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia ponuky na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá hlavný kontrolór Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD. Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Oznamujeme politickým stranám, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016, že delegačné listiny za členov okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR môžu odovzdať do 11. januára 2016. Na Mestskom úrade na Bartalosovej ulici 16 môžu listiny odovdzať od 8:00 do 16:00 hod., od 8:00 do  22:00 hod. tak môžu urobiť na Mestskom úrade na Školskej ulici 2 a od 22:00 hod. do 24:00 hod. na Mestskej polícii, Hlavná 112, Moldava nad Bodvou.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zariadenie pre seniorov - Domov sv. Alžbety - v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto: opatrovateľ/ka v zariadení sociálnych služieb.

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funckie kronikára mesta Moldava nad Bodvou.