MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Oznamy

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016

Predkladaný návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2016  je zostavený v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s Ústavným zákonom č.493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom (podnikateľom, živnostníkom), že mestské vianočné trhy budú v čase od 17.12.2015 do 23.12.2015.

Oznam o voľných pracovných miestach

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety oznamuje voľné pracovné miesta: sestra v zariadení sociálnych služieb, pomocná kuchárka.

Pozvánka na 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 14. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 13:00 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na prízemí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 14 sz. rendes ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 14 sz. rendes ülését, amelyet 2015. december 10-én  (csütörtökön) 13:00 órai kezdettel tartunk az Inkubátor Házban, Szepsi, Iskola utca 10.

Výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenie zámeru na prenájom kúpaliska

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom Kúpaliska na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Ponuka prebytočného majetku mesta na odpredaj

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ponúka na odpredaj prebytočný majetok vo vlastníctve Mesta Moldava nad Bodvou.

Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 10.12.2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 92

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 92 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 93

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 93 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad Bodvou.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 94

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 94 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 83

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Pozvánka na 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 15. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 (streda) o 10:30 hod., v Inkubátorovom dome, Školská 10, Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülésére

Ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 15 sz. rendkívüli ülését, amelyet 2015. december 16-án (szerdán) 10:30 órai kezdettel tartunk az Inkubátor Ház II. emeleti üléstermében, Szepsi, Iskola utca 10, a helyszín  módosítása a Fő utca 58 sz. alatti művelődési központ helyiségeinek elfoglaltsága miatt történt.

Verejná vyhláška

V súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v ústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov mesto Moldava nad Bodvou  vykonáva doručenie zásielky touto  verejnou vyhláškou.