MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznamy

Výzva k účasti na zasadnutí pre pozvaných hostí

Príslušníci bývalej mestskej polície v Moldave nad Bodvou, vyzývajú všetkých poslancov MZ Moldava nad Bodvou k účasti na mediálnej diskusii vo veci zamietnutia prejednania VZN o zriadení Mestskej Polície v Moldave nad Bodvou. Diskusia sa uskutoční dňa 23.10.2015 v čase o 17:00 hod. vo veľkej sále MsKS, na ul. Hlavnej v Moldave nad Bodvou.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Dodatok č. 1 k VZN č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou.
 

Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení

Dodatok č. 1 k VZN č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2015 (streda) so začiatkom o 10:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10 Moldava nad Bodvou na druhom poschodí.

Ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad – zeleným odpadom ako konáre, lístím a trávou?

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľov, že odpad zo záhrad – konáre, lístie a trávu môžu bezodplatne odovzdať každý párny pondelok v areáli bývalých Technických služieb na Hlavnej ulici 127 v čase od 08:00 do 18:00 hod. 

Organizácia miestneho referenda v Moldave nad Bodvou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 90 Mesta Moldava nad Bodvou o organizácii miestneho referenda v Moldave nad Bodvou.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 10. rendkívüli üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2015. október 13-án megtartott 10. rendkívüli üléséről.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 11. rendes üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2015. október 16-án megtartott 11. rendes üléséről.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 91

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou č. 91 o zriadení mestskej polície v Moldave nad Bodvou.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta schválenú Mestským zastupiteľstvom.

Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 28.10.2015.

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 12. rendes üléséről

Határozat Szepsi Város Képviselő-testületének 2015. október 28-án megtartott 12. rendes üléséről.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Moldava nad Bodvou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje užívanie objektu bytového domu po stavebných úpravách na Nám. mieru 13 a 14 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - Kúpalisko na ul. Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 13. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 9. novembra 2015 (pondelok) o 15:00 hod. v zasadačke Inkubátorového domu, Školská 10 Moldava nad Bodvou na druhom poschodí.