MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
Oznamy

Externý právny audit

Externý právny audit vybraných oblastí a dokumentov 1/2015

Návrh na zmenu VZN č. 83

Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva vydáva túto zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 22.04.2015

Výsledok obchodnej súťaže

Výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky na ulici ČSA 35 v Moldave nad Bodvou.

Výsledok verejného obstarávania - prenájom Domu smútku

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení oznamuje výsledok obchodnej súťaže - vyhlásenia zámeru na prenájom nehnuteľnosti - Dom smútku (vrátane vnútorného vybavenia) na ul. Hlavnej 125 v Moldave nad Bodvou.

Pozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam na žiadosť poslancov Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 (utorok) so začiatkom o 10:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10 Moldava nad Bodvou na 2. poschodí.

Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2015 (piatok) so začiatkom o 14:00 hod. v školskej jedálni v Základnej škole na Severnej ulici 21 v Moldave nad Bodvou.

Oznam pre dôchodcov

V súčasnej dobe Mesto zabezpečuje stravovanie dôchodcov prostredníctvom školských jedální na ulici ČSA a Severnej ako aj v priestoroch Penziónu Bodva bez donášky jedla do domu.

V záujme rozširovania a skvalitňovania služieb pre dôchodcov s trvalým pobytom v Moldave nad Bodvou pripravuje mesto Moldava nad Bodvou prieskum trhu, zameraný na seriózny záujem zo strany dôchodcov o donášku obedov do domu.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania

Na základe predloženého návrhu Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje začatie konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Nové 22kV vedenie V223 ES Budulov - Drienovec" a zvoláva vo veci ústne pojednávanie.

Rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.  

Meghívó a Szepsi Városi Képviselő-testület 11 sz. rendes ülésére

Tisztelt képviselők,

ezúton meghirdetem a Szepsi Városi Képviselő-testület 11 sz. rendes ülését, amelyet 2015. október 16-án (pénteken) 14,00 órai kezdettel tartunk az Északi utcai Alapiskola Étkezdéjében, Szepsi, Északi utca 21.

Výzva k účasti na zasadnutí pre pozvaných hostí

Príslušníci bývalej mestskej polície v Moldave nad Bodvou, vyzývajú všetkých poslancov MZ Moldava nad Bodvou k účasti na mediálnej diskusii vo veci zamietnutia prejednania VZN o zriadení Mestskej Polície v Moldave nad Bodvou. Diskusia sa uskutoční dňa 23.10.2015 v čase o 17:00 hod. vo veľkej sále MsKS, na ul. Hlavnej v Moldave nad Bodvou.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Dodatok č. 1 k VZN č. 78 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Moldava nad Bodvou.
 

Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení

Dodatok č. 1 k VZN č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Týmto zvolávam 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2015 (streda) so začiatkom o 10:00 hod. v Inkubátorovom dome, Školská 10 Moldava nad Bodvou na druhom poschodí.